0%

27.03.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 01021, вул. Кловський узвіз, 7, м. Київ (надалі - Товариство) повідомляє Вас, що 27.04.2018 року об 11.00 годині за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021, відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових Загальних зборах акціонерів відбудеться 27.04.2018 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 23.04.2018р. відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 21.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій складає 1 650 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій становить 1 650 000 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по п’ятницю - з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год., за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, які надають їм право брати учать та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

акціонерам необхідно мати при собі паспорт;

представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.wpu.com.ua/

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», тис. грн.

 

Найменування показника

Період

2017 рік

(звітний)

2016 рік

(попередній)

Усього активів

929 705,8

922 567,9

Основні засоби (за залишковою вартістю)

671 785,0

851 001,6

Запаси

2 439,9

3 838,5

Сумарна дебіторська заборгованість

219 434,5

47 510,4

Гроші та їх еквіваленти

24 661,8

13 401,6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(809 887,2)

(770 283,5)

Власний капітал

(808 237,2)

(768 633,5)

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1 650

1 650

Довгострокові зобов`язання і забезпечення

1 411 877,7

1 350 126,5

Поточні зобов`язання і забезпечення

326 065,3

341 074,9

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(39 603,7)

41 677,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 650 000

1 650 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(24)

25,26

 

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

 

Проект рішення:

 

«1. Обрати Лічильну комісію у складі Погребицького М.М. та Скоренко І.В.

  2. Обрати Головою Лічильної комісії Погребицького М.М.

  3. Обрати Секретарем Лічильної комісії Скоренко І.В.»

 

2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів, в тому числі про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

 

Проект рішення:

 

«Встановити наступний регламент річних Загальних зборів акціонерів:

- доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин;

- обговорення кожного питання з порядку денного Загальних зборів акціонерів  –  до 5 хвилин;

- встановити, що кожен бюлетень для голосування засвідчується підписами членів лічильної комісії».

 

3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

 

Проект рішення:

 

«Обрати Головуючим річних Загальних зборах акціонерів Єременка Владислава Вікторовича, обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Ульященко Людмилу Андріївну».

 

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та балансу Товариства за 2017 рік.

 

Проект рішення:

 

«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік та баланс Товариства за 2017 рік».

 

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

 

Проект рішення:

 

«Не приймати рішення про виплату дивідендів за підсумками 2017 р. з огляду на наявність збитків за підсумками господарської діяльності Товариства за 2017 рік та обмеження, встановлені ст. 31 Закону України «Про акціонерні товариства» та розглянути питання про шляхи покриття збитків протягом 2018 р. або за підсумками 2018р.».

 

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової  ради за 2017 рік, звіту Виконавчого органу (Директора) за 2017 рік,  звіту  Ревізійної  комісії Товариства за 2017 рік.

 

Проект рішення:

 

«Затвердити звіт Наглядової  ради за 2017 рік, звіт Виконавчого органу (Директора) за 2017 рік,  звіт Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2017 рік».

 

7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

 

Проект рішення:

 

«Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додаток 11).»

 

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання нових членів Наглядової ради Товариства.

 

Проект рішення:

 

«1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Автомонова Олега Петровича, Ульященко Людмили Андріївни та Єременка Владислава Вікторовича.

2. Обрати Наглядову раду на строк до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів у такому складі:

1.          Автомонов Олег Петрович (паспорт СН 518131, виданий Дарницьким РУ ГУМВС України в місті Києві 03 червня 1997 року) - представник акціонера KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛІА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД.

2.          Ульященко Людмила Андріївна (паспорт ВК 306971, виданий Краматорським МВ ГУМВС у Донецькій області 17 жовтня 2006 року) - представник акціонера KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛІА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД.

3.          Єременко Владислав Вікторович (паспорт СВ 803639 виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 01.07.2002р.) - представник групи акціонерів – ТОВ «УК «ВІТРОПАРКИ УКРАЇНИ», ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРМАШІНВЕСТ», яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок пайового венчурного інвестиційного фонду «ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ» не диверсифікованого виду закритого типу ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРМАШІНВЕСТ», ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє від імені, за рахунок та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «М-КАПІТАЛ»).»

 

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

 

Проект рішення:

 

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, та встановити розмір їх винагороди (відповідно до додатку 12).

2. Уповноважити Директора Товариства Лянного Юрія Миколайовича або іншу уповноважену особу Товариства, в тому числі яка діє на підставі довіреності Товариства, на укладення та підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства та вчиняти всі необхідні  юридичні дії, направлені на оформлення, укладення, підписання, виконання, зміни вищевказаних договорів».

 

Пропозиції у письмовій формі щодо внесення змін до проекту порядку денного приймаються за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021. Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетні «Відомості НКЦПФР» № 59 від 27.03.2018 року та місцевому виданні «Дивіденди-Столиця» № 17-18 від 27.03.2018 року.

 

 

 

Директор Товариства                                      ________________                                   Ю.М. Лянной

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23.04.2018 року.

п/п

НАЙМЕНУВАННЯ АКЦІОНЕРА

Загальна кількість ЦП (акцій)

Загальна номінальна вартість ЦП (акцій)

Кількість голосуючих ЦП (акцій)

% у

СК

 

 

1

 

 

KARALIA HOLDINGS LIMITED (КАРАЛІА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)

1 633 500

1 633 500,00

1 633 500

99%

 

 

2

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ «ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ»

8 250

8 250,00

8 250

0,5%

 

 

 

 

3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРМАШІНВЕСТ», яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок пайового венчурного інвестиційного фонду "ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ" недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРМАШІНВЕСТ»

4 125

4 125,00

4 125

0,25%

 

 

4

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «М-КАПІТАЛ»

4 125

4 125,00

4 125

0,25%

Всього:

1 650 000

1 650 000,00

1 650 000

100%