0%

26.04.2019

Річна фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ» за 2018 рік

Річна фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ» (Код ЄДРПОУ: 39535883) за 2018 рік.

Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Мале приватне підприємство аудиторська фірма «Символ-Аудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)

23399660

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

54058, м. Миколаїв, вул. Озерна , 31/135

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0855 26.01.2001

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2018
31.12.2018

Думка аудитора

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Ми звертаємо увагу на те, що розмір чистих активів менш за розмір статутного капіталу, що суперечить вимогам п.4 ст. 144 Цивільного кодексу України. Розмір чистих активів, які є менш за статутний капітал, викликаний наявністю збитків, що виникли в період підготовчого етапу до проведення виробничої діяльності. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Збитки минулих періодів пов’язані з підготовчими роботами до проведення виробничої діяльності, крім того, і з отриманням значних кредитних коштів, що призвело до великих фінансових витрат, та із значними сумами курсових різниць, які виникли в зв’язку із коливанням курсу валют та були віднесені до витрат згідно вимог національних стандартів обліку.

В звітному році за результатами господарчої діяльності ТОВ «Вітряний парк Причорноморський» отримано прибуток, який зменшив збитки минулих періодів.

Фінансова звітність складена на основі припущення про безперервність діяльності ТОВ «Вітряний парк Причорноморський», бо органи керівництва не мають наміру ліквідувати чи припинити його діяльність, активи та зобов’язання відображаються, виходячи з того, шо  ТОВ «Вітряний парк Причорноморський» зможе реалізувати свої активи та погасити зобов’язання в звичайному ході бізнесу.

Номер та дата договору на проведення аудиту

023/02-2019
13.02.2019

Дата початку та дата закінчення аудиту

13.02.2019
21.03.2019

Дата аудиторського висновку (звіту)

21.03.2019

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

16000

 

Річна фінансова звітність за 2018 рік

Аудиторський звіт за 2018 рік