0%

05.11.2020

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА

Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

                                               

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

05.11.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

 

051120

 (вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

 

Директор

 

 

 

Лянной Юрiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

04070 Київ ПАРКОВА ДОРОГА, БУДИНОК 16-А, НЕЖИТ. ПРИМIЩ. 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

37097399

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Адреса електронної пошти

office-ochakov@wpu.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.wpu.com.ua/

05.11.2020

 

(URL-адреса веб-сайту)

 

(дата)

Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

03.11.2020

припинено повноваження

голова наглядової ради

Автомонов Олег Петрович, представник акцiонера KARALIA HOLDINGS LIMITED

HE 293440

89.25000

Зміст інформації

позачерговим засiданням Наглядової ради ПрАТ "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ" 03.11.2020 року було прийняте рiшення:

припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Автомонова Олега Петровича, представника акцiонера KARALIA HOLDINGS LIMITED / КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД. Частка, якою володiють акцiонери в статутному капiталi емiтента 89.25000 %.

Акцiями Товариства Автомонов Олег Петрович не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

На посадi посадова особа перебувала з 08.05.2020 р.

03.11.2020

набуто повноваження

голова наглядової ради

Ращенко Наталя Олександрiвна, представник групи акцiонерiв

 

0.00000

Зміст інформації

голова наглядової ради Ращенко Наталя Олександрiвна, (представник групи акцiонерiв)  набула повноваження 03.11.2020 р.(дата вчинення дiї 03.11.2020)

Акцiями Товариства  Ращенко Наталя Олександрiвна не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який набуто повноваження - з 03.11.2020  на строк до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв,

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 03.02.2020 - по тепер.час - фiнансовий директор ТОВ УК ВПУ, 12.2017 - 03.02.2020 - заступник директора з фiнансiв та економiки ТОВ Астрелла Кепiтал, 01.2017-12.2017 - заступник директора з фiнансiв та економiки ТОВ Регiон, 03.2012 - 01.2017 - начальник фiнансово-економiчного вiддiлу ТОВ Регiон.

Рiшення прийнято на позачерговом засiданнi Наглядової ради ПАТ "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ" вiд 03.11.2020р.

Посадова особа є представником групи акцiонерiв ТОВ "УК "ВIТРОПАРКИ УКРАЇНИ" як акцiонер, що володiє простими iменними акцiями ПрАТ "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ" (далi - Товариство) у кiлькостi 12 375 штук, що становить 0,75 % статутного капiталу Товариства, та ТОВ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ УКРМАШIНВЕСТ", яке дiє вiд свого iменi в iнтересах та за рахунок пайового венчурного iнвестицiйного фонду "ВIТРЯНI ПАРКИ УКРАЇНИ" не диверсифiкованого виду закритого типу ТОВ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ УКРМАШIНВЕСТ", як акцiонер, що володiє простими iменними акцiями ПрАТ "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ" (далi - Товариство) у кiлькостi 165 000 штук, що становить 10,00 % статутного капiталу Товариства, якi разом володiють простими iменними акцiями  у кiлькостi 177375 що становить 10,75 % статутного капiталу Товариства

 

Документы для завантаження