0%

30.04.2019

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента(недостовірна інформація)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

 

 
 

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

 
 

№                                       300419

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

           
     

Директор                                                            Лянной Юрiй Миколайович

(посада)                                            (підпис)                         (прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  1. Загальні відомості

 

  1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

  1. Організаційно-правова форма

 

 

  1. Місцезнаходження
 

Приватне акціонерне товариство

 

01021, Миколаївська обл., Київ, Кловський узвiз, 7

 

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

  1. Міжміський код та телефон, факс
 

 

37097399

 

 

  1. Адреса електронної пошти
 

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

 

office-ochakov@wpu.com.ua

 

 

 

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" 21676262

УКРАЇНА DR/00001/APA

 

  1. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.wpu.com.ua/     30.04.2019

 

       
   
 

(адреса сторінки)                       (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

 

 

Посада

 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

 

26.04.2019

припинено повноваження

член наглядової ради

 

Автомонов Олег Петрович

 

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 26.04.2019 року було прийняте рiшення:

припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: Автомонова Олега Петровича, Ульященко Людмили Андрiївни та Єременка Владислава Вiкторовича. Автомонов Олег Петрович представник акцiонера KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (Частка, якою володiє акцiонер в статутному капiталi емiтента – 99 %.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. На посадi перебувала з 27.04.2018р.

 

26.04.2019

припинено повноваження

член наглядової ради

Ульященко Людмила Андрiївна

 

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 26.04.2019 року було прийняте рiшення:

припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: Автомонова Олега Петровича, Ульященко Людмили Андрiївни та Єременка Владислава Вiкторовича. Ульященко Людмила Андрiївна - представник акцiонера KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД. (Частка, якою володiє акцiонер в статутному капiталi емiтента – 99 %.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. На посадi перебувала з 27.04.2018р.

 

26.04.2019

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Єременко Владислав Вiкторович

 

 

0

 

 

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

 

 

Посада

 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 26.04.2019 року було прийняте рiшення: припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: Єременко Владислав Вiкторович - представник групи акцiонерiв – ТОВ «УК «ВIТРОПАРКИ УКРАЇНИ», ТОВ

«КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ УКРМАШIНВЕСТ», яке дiє вiд свого iменi в

iнтересах та за рахунок пайового венчурного iнвестицiйного фонду «ВIТРЯНI ПАРКИ УКРАЇНИ» не диверсифiкованого виду закритого типу ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ УКРМАШIНВЕСТ», ПрАТ

«КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке дiє вiд iменi, за рахунок та в iнтересах Публiчного акцiонерного товариства «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «М-КАПIТАЛ»). Частка, якою володiє акцiонер в статутному капiталi емiтента – 1 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала.

На посадi члена наглядової ради перебувала з 27.04.2018р. На посадi голови наглядової ради перебувала з 02.05.2018р.

 

26.04.2019

 

обрано

член наглядової ради

 

Автомонов Олег Петрович

 

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 26.04.2019 року було прийняте рiшення: переобрати Наглядову раду на строк до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв у такому складi: Автомонов Олег Петрович - представник акцiонера KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД. (Частка, якою володiє акцiонер в статутному капiталi емiтента – 99 %.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – 25.04.2006-18.05.2012: Консорцiум «Iндустрiальна група», головний юрист, 21.05.2012- теперiшнiй час: ТОВ «Регiон», головний юрист.

 

26.04.2019

 

обрано

член наглядової ради

Ульященко Людмила Андрiївна

 

 

0

 

 

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

 

 

Посада

 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 26.04.2019 року було прийняте рiшення: переобрати Наглядову раду на строк до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв у такому складi: Ульященко Людмила Андрiївна - представник акцiонера KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД. (Частка, якою володiє акцiонер в статутному капiталi емiтента – 99 %.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – 11.08.2000- теперiшнiй час: ПАТ «Енергомашспецсталь», директор з економiчних питань.

 

26.04.2019

 

обрано

член наглядової ради

Єременко Владислав Вiкторович

 

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 26.04.2019 року було прийняте рiшення: переобрати Наглядову раду на строк до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв у такому складi: Єременко Владислав Вiкторович - представник групи акцiонерiв – ТОВ «УК «ВIТРОПАРКИ УКРАЇНИ», ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ

ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ УКРМАШIНВЕСТ», яке дiє вiд свого iменi в iнтересах та за рахунок пайового венчурного iнвестицiйного фонду

«ВIТРЯНI ПАРКИ УКРАЇНИ» не диверсифiкованого виду закритого типу ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ УКРМАШIНВЕСТ..» Частка, якою володiє акцiонер в статутному капiталi емiтента –1 % Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – 28.12.2011- теперiшнiй час: ТОВ «УК Вiтропарки України», генеральний директор; 01.07.2010-23.12.2011: ЗАТ «Видобувна компанiя Укранафтобурiння», виконуючий обов’язки заступника голови правлiння- технiчного директора.

 

Документы для завантаження