0%

30.04.2019

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента(недостовірна інформація)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

 

 
 

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

 
 

№                                     300419-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

           
     

Директор                                                            Лянной Юрiй Миколайович

(посада)                                            (підпис)                         (прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 1. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

 1. Організаційно-правова форма

 

 

 1. Місцезнаходження
 

Приватне акціонерне товариство

 

01021, Миколаївська обл., Київ, Кловський узвiз, 7

 

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

 1. Міжміський код та телефон, факс
 

 

37097399

 

 

 1. Адреса електронної пошти
 

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

 

office-ochakov@wpu.com.ua

 

 

 

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" 21676262

УКРАЇНА DR/00001/APA

 

 1. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.wpu.com.ua/     30.04.2019

 

       
   
 

(адреса сторінки)                       (дата)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

 

 

 

 

 

№ з/п

 

 

 

 

Дата прийняття рішення

 

 

 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

 

 

 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

 

 

 

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

30.04.2019

425406.4

-598039

-71.13355721

http://www.wpu.com.ua/

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 27.02.2019 року було прийнято рiшення

 1. Погодити вчинення значного правочину - пiдписання (укладання) Договору субординацiї боргу з CHATAR ENTERPRISES LIMITED та АТ

«Ощадбанк».

 1. Затвердити повноваження Директора Товариства Лянного Юрiя Миколайовича (або особи, яку вiн уповноважив на пiдставi довiреностi або вiдповiдного наказу) на пiдписання (укладання) Договору субординацiї боргу з CHATAR ENTERPRISES LIMITED та АТ «ОЩАДБАНК» та доручити йому вчинити всi необхiднi i достатнi юридичної дiї, направленi на оформлення, укладення, пiдписання, виконання, змiни вищевказаного договору. Умови Договору субординацiї боргу з CHATAR ENTERPRISES LIMITED та АТ «ОЩАДБАНК» визначити на власний розсуд, вiдповiдно до умов Кредитного договору № 1157/31/2 вiд 29 березня 2018 року та Договору кредитної лiнiї № 1169/31/2 вiд 05 квiтня 2018 року, укладених мiж АТ «ОЩАДБАНК» та ПрАТ «Вiтряний парк Очакiвський», та з урахуванням положень даного Протоколу Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину 425406,4 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: -598039 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): -71,13355721%.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: статутом товариства не передбаченi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину.

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

 

 

 

 

Дата прийняття рішення

 

 

 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

 

 

 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

 

 

 

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 650 000 одиниць. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1 650 000 одиниць. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1 650 000 одиниць, "проти" – 0 одиниць

 

Документы для завантаження