0%

06.05.2019

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

06.05.2019

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

060519

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Директор

 

 

 

Лянной Юрiй Миколайович

 

(посада)

 


(підпис)

 


(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01021, Миколаївська обл., Київ, Кловський узвiз, 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

37097399

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Адреса електронної пошти

office-ochakov@wpu.com.ua

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.wpu.com.ua/

 

06.05.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

06.05.2019

обрано

голова наглядової ради

Єременко Владислав Вiкторович

 

0

Зміст інформації:

Черговим засiданням Наглядової ради ПрАТ «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 06.05.2019 року було прийняте рiшення:
1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Єременка Владислава Вiкторовича (представник групи акцiонерiв у складi: ТОВ «УК «ВIТРОПАРКИ УКРАЇНИ», ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ УКРМАШIНВЕСТ», яке дiє вiд свого iменi, в iнтересах та за рахунок пайового венчурного iнвестицiйного фонду «ВIТРЯНI ПАРКИ УКРАЇНИ» недиверсифiкованого виду закритого типу ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ УКРМАШIНВЕСТ») Частка, якою володiють акцiонери в статутному капiталi емiтента –1 %
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – 28.12.2011- теперiшнiй час: ТОВ «УК Вiтропарки України», генеральний директор; 01.07.2010-23.12.2011: ЗАТ «Видобувна компанiя Укранафтобурiння», виконуючий обов’язки заступника голови правлiння-технiчного директора.

Документы для завантаження