0%

15.01.2020

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ (ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

15.01.2020

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

150120

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Директор

 

 

 

Лянной Юрiй Миколайович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04070, м. Київ обл., Київ, ПАРКОВА ДОРОГА, БУДИНОК 16-А, НЕЖИТ. ПРИМIЩ. 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

37097399

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Адреса електронної пошти

office-ochakov@wpu.com.ua

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.wpu.com.ua/

 

15.01.2020

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

15.01.2020

Каралiа Холдiнгз Лiмiтед

HE 293440

99.00

89.25

Зміст інформації:

15.01.2020 вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" ПрАТ "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ" (надалi - Емiтент) було отримано ПЕРЕЛIК АКЦIОНЕРIВ, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (вих.№4264 вiд 15.01.2020) станом на 13.01.2020, у зв'язку з чим стало вiдомо про змiну акцiонера, якому належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких став меншим порогового значення пакета акцiй емiтента.
Пакет акцiй акцiонера Каралiа Холдiнгз Лiмiтед, який до змiн складав 99,00% в загальнiй кiлькостi акцiй та 99,00% загальної кiлькостi голосуючих акцiй Емiтента, шляхом прямого вiдчуження зменшився i становить 89,25% загальної кiлькостi акцiй та 89,25% загальної кiлькостi голосуючих акцiй Емiтента.
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - вiдсутня.
Повiдомлення вiдповiдно до статтi 64-1 Закону України «Про акцiонернi товариства» до Емiтента не надходило.

2

15.01.2020

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами та адмiнiстрування пенсiйних фондiв УКРМАШIНВЕСТ" (Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд "ВIТРЯНI ПАРКИ УКРАЇНИ" недиверсифiкованого виду закритого типу)

33620428

0.25

10

 

Зміст інформації:

15.01.2020 вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" ПрАТ "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ" (надалi - Емiтент) було отримано ПЕРЕЛIК АКЦIОНЕРIВ, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (вих.№4264 вiд 15.01.2020) станом на 13.01.2020, у зв'язку з чим стало вiдомо про змiну акцiонера, якому належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких став бiльшим порогового значення пакета акцiй емiтента.
Пакет акцiй акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами та адмiнiстрування пенсiйних фондiв УКРМАШIНВЕСТ" (Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд "ВIТРЯНI ПАРКИ УКРАЇНИ" недиверсифiкованого виду закритого типу), який до змiн складав 0,25% в загальнiй кiлькостi акцiй та 0,25 % загальної кiлькостi голосуючих акцiй Емiтента, шляхом прямого набуття збiльшився i становить 10% загальної кiлькостi акцiй та 10% загальної кiлькостi голосуючих акцiй Емiтента.
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - вiдсутня.
Повiдомлення вiдповiдно до статтi 64-1 Закону України «Про акцiонернi товариства» до Емiтента не надходило.

 

Документы для завантаження