0%

17.01.2020

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ (ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

17.01.2020

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

170120

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Директор

 

 

 

Лянной Юрiй Миколайович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04070, м. Київ обл., Київ, ПАРКОВА ДОРОГА, БУДИНОК 16-А, НЕЖИТ. ПРИМIЩ. 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

37097399

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Адреса електронної пошти

office-ochakov@wpu.com.ua

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.wpu.com.ua/

 

17.01.2020

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

17.01.2020

538006

-598039

-0.899616915

http://www.wpu.com.ua/

Зміст інформації:

Згiдно з протоколом позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» вiд 17.01.2020 року було прийнято рiшення про погодження вчинення значного правочину - пiдписання (укладання) Договору позики з ТОВ «КУА АПФ УКРМАШIНВЕСТ», за яким Товариство виступає Позичальником, затвердження повноважень Директора Товариства Лянного Юрiя Миколайовича (або особи, яку вiн уповноважив на пiдставi довiреностi або вiдповiдного наказу) на пiдписання (укладання) Договору позики з ТОВ «КУА АПФ УКРМАШIНВЕСТ» за яким Товариство виступає Позичальником, та доручення йому вчинити всi необхiднi i достатнi юридичної дiї, направленi на оформлення, укладення, пiдписання, виконання, змiни вищевказаного договору, та надання йому права визначити на власний розсуд, з урахуванням положень даного протоколу, умови Договору позики з ТОВ «КУА АПФ УКРМАШIНВЕСТ», за яким Товариство виступає Позичальником.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину – 20 000 000 млн. євро (двадцять мiльйонiв євро 00 євроцентiв) (еквiвалент в гривнi за офiцiйним курсом НБУ на день прийняття рiшення становить 538 006 тис. грн.)
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: -598039 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): -0.899616915 %
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: статутом товариства не передбаченi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 650 000 одиниць. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1 650 000 одиниць. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1 650 000 одиниць, "проти" – 0 одиниць

 

Документы для завантаження