0%

03.03.2020

«Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента»

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

03.03.2020

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

030320-2

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Директор

 

 

 

Лянной Юрiй Миколайович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04070, м. Київ обл., Київ, ПАРКОВА ДОРОГА, БУДИНОК 16-А, НЕЖИТ. ПРИМIЩ. 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

37097399

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Адреса електронної пошти

office-ochakov@wpu.com.ua

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.wpu.com.ua/

 

03.03.2020

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

02.03.2020

1500000

1851773

81.003

Зміст інформації:

Згiдно з протоколом позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» вiд 02.03.2020 року було прийнято рiшення:
Погодити Товариству передачу в заставу Банку в забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком за Кредитним договором 3 наступного майна: першого пускового комплексу другої черги ВЕС «Ольвiя», а також першого, другого та третього пускових комплексiв третьої черги ВЕС «Ольвiя» (пiсля завершення їх будiвництва та оформлення права власностi Товариства на них) разом з обладнанням ВЕС «Ольвiя», якi розташованi/будуються та будуть розташованi на земельних дiлянках з кадастровими номерами: 4825183700:02:000:2749, 4825183700:02:000:2758, 4825183700:03:000:2773, 4825183700:02:000:2761, а також погодити Товариству укладення з Банком Договорiв застави ВЕУ, на умовах, узгоджених самостiйно уповноваженим представником Товариства з Банком, з включенням до тексту таких договорiв застережень про задоволення вимог iпотекодержателя вiдповiдно до вимог закону України «Про iпотеку», з лiмiтом граничної сукупної вартостi таких правочинiв у розмiрi 1 500 000 000,00 гривень (один мiльярд п’ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Надати право Наглядовiй радi Товариства пiд час прийняття рiшень про надання згоди на вчинення правочинiв щодо передачi в заставу Банку в якостi забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком за Кредитним договором 3 першого пускового комплексу другої черги ВЕС «Ольвiя», а також першого, другого та третього пускових комплексiв третьої черги ВЕС «Ольвiя» (пiсля завершення їх будiвництва та оформлення права власностi Товариства на них), самостiйно визначати умови та порядок укладення Договорiв застави ВЕУ про передачу в заставу Банку вищезазначеного майна вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та за погодженням з Банком.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1851773 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 81,003%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 650 000 одиниць.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1 650 000 одиниць.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1 650 000 одиниць, "проти" – 0 одиниць

Документы для завантаження