0%

03.03.2020

«Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента»

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

03.03.2020

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

030320

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Директор

 

 

 

Лянной Юрiй Миколайович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04070, м. Київ обл., Київ, ПАРКОВА ДОРОГА, БУДИНОК 16-А, НЕЖИТ. ПРИМIЩ. 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

37097399

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Адреса електронної пошти

office-ochakov@wpu.com.ua

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.wpu.com.ua/

 

03.03.2020

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

02.03.2020

2359304.805

1851773

127.408

 

Зміст інформації:

Згiдно з протоколом позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» вiд 02.03.2020 року було прийнято рiшення:
1. Погодити Товариству передачу у заставу Банку майнових прав (у тому числi таких, що виникнуть у майбутньому) на грошовi кошти, якi на умовах, визначених Договором банкiвського рахунку №3026598-171127-113135 вiд 27 листопада 2017 року, знаходяться/знаходитимуться на поточному рахунку Товариства, вiдкритому в Банку в сумi гривневого еквiваленту 87 450 000,00 євро (вiсiмдесят сiм мiльйонiв чотириста п’ятдесят тисяч євро 00 євроцентiв), договiрною вартiстю 1,00 гривня (одна гривня 00 копiйок) в якостi забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком, що виникають з:
1) Кредитного договору 1, умовами якого, зокрема, передбачено зобов’язання Товариства повернути Банку кредит, отриманий за Кредитними договором 1, у розмiрi, що не перевищує 31 800 000,00 Євро (тридцять один мiльйон вiсiмсот тисяч Євро 00 євроцентiв) iз остаточним термiном повернення не пiзнiше 31 березня 2023 року, на умовах зазначених у Кредитному договорi 1; сплатити Банку проценти за користування кредитними коштами в розмiрi, що визначений на основi процентної ставки 8,0 (вiсiм) процентiв рiчних у Євро та на умовах, визначених в Кредитному договорi 1; сплатити Банку комiсiйнi винагороди у строки та на умовах, зазначених у Кредитному договорi 1; сплатити на користь Банку штрафнi санкцiї у випадку неналежного виконання зобов'язань за Кредитним договором 1, а також iншi платежi, що пiдлягають сплатi згiдно з умовами Кредитного договору 1; вiдшкодувати Банку витрати та збитки у повному обсязi, тобто витрати, понесенi Банком, втрата ним грошових коштiв, у тому числi витрати та збитки, пов’язанi з несвоєчасним вiдшкодуванням сум, сплачених Банком за Кредитним договором 1, а також неодержанi ним доходи та iншi платежi, що пiдлягають сплатi згiдно з умовами Кредитного договору 1;
2) Кредитного договору 2, умовами якого, зокрема, передбачено зобов’язання Товариства повернути Банку кредит, отриманий за Кредитним договором 2, у розмiрi 9 000 000,00 Євро (дев’ять мiльйонiв Євро 00 євроцентiв) iз остаточним термiном повернення не пiзнiше 03 квiтня 2023 року, на умовах зазначених у Кредитному договорi 2; сплатити Банку проценти за користування кредитними коштами в розмiрi, що визначений на основi процентної ставки 8,0 (вiсiм) процентiв рiчних у Євро та на умовах, визначених в Кредитному договорi 2; сплатити Банку комiсiйнi винагороди у строки та на умовах, зазначених у Кредитному договорi 2; сплатити на користь Банку штрафнi санкцiї у випадку неналежного виконання зобов'язань за Кредитним договором 2, а також iншi платежi, що пiдлягають сплатi згiдно з умовами Кредитного договору 2; вiдшкодувати Банку витрати та збитки в повному обсязi, тобто витрати, понесенi Банком, втрата ним грошових коштiв, у тому числi витрати та збитки, пов’язанi з несвоєчасним вiдшкодуванням сум, сплачених Банком за Кредитним договором 2, а також неодержанi ним доходи та iншi платежi, що пiдлягають сплатi згiдно з умовами Кредитного
договору 2.
2. Надати Товариству згоду на укладення в якостi забезпечення виконання зобов’язань Товариства за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2 Договору застави РКО мiж Товариством та Банком.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину – 87 450,00 тис. євро (еквiвалент в гривнi за офiцiйним курсом НБУ на день прийняття рiшення становить 2359304,805 тис. грн.)
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1851773 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 127,408 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 650 000 одиниць.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1 650 000 одиниць.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1 650 000 одиниць, "проти" – 0 одиниць
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: статутом товариства не передбаченi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину.

Документы для завантаження