0%

28.11.2018

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01021, Київ, Кловський узвiз, 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

37097399

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Електронна поштова адреса

office-ochakov@wpu.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.11.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

229(2982) Вiдомостi НКЦПФР

29.11.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.wpu.com.ua/

в мережі Інтернет

28.11.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

28.11.2018

481666.50

929705.8

51.80849

http://www.wpu.com.ua/

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 28.11.2018 року було прийнято рiшення
1. Надати згоду на вчинення значного правочину з Єфiмовим Максимом Вiкторовичем, а саме на укладання (пiдписання) договору фiнансової допомоги щодо надання Товариству безвiдсоткової та поворотної фiнансової допомоги.
2. Встановити лiмiт поворотної фiнансової допомоги за Договором фiнансової допомоги у розмiрi, що не перевищує 15 000 000,00 (п`ятнадцять мiльйонiв) євро 00 євроцентiв, що за курсом 32,111 (тридцять двi цiлих сто одинадцять тисячних) гривень за 1,00 (один) євро, дорiвнює 481 666 500,00 (чотириста вiсiмдесят один мiльйон шiстсот шiстдесят шiсть тисяч п’ятсот) гривень 00 копiйок. Фiнансова допомога надається у безготiвковому порядку (у повному обсязi або частками) шляхом переведення на пiдставi платiжного доручення Єфiмовим М.В. вiдповiдних коштiв на банкiвський рахунок Товариства. Фiнансова допомога повертається у безготiвковому порядку на пiдставi платiжного доручення шляхом переведення вiдповiдних коштiв на банкiвський рахунок Єфiмова М.В. Поверненню пiдлягає сума наданої фiнансової допомоги у гривнях вiдповiдно курсу євро до гривнi України, встановленого Нацiональним банком України на дату проведення платежу з повернення наданої фiнансової допомоги. Кiнцевий термiн повернення Товариством фiнансової допомоги – 30 червня 2027 року.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 481666,50 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 929705,8 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 51,80849%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: статутом товариства не передбаченi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 650 000 одиниць. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1 650 000 одиниць. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1 650 000 одиниць, "проти" – 0 одиниць

2

28.11.2018

481666.50

929705.8

51.80849

http://www.wpu.com.ua/

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 28.11.2018 року було прийнято рiшення
1. Погодити вчинення значних правочинiв - пiдписання договорiв позики з KME INVEST FINANCE LIMITED № KMEI-VPO-2018-1 вiд 12.03.2018 року та № KMEI-VPO-2018-2 вiд 12.03.2018 року.
2. Затвердити суму укладеного (пiдписаного) Товариством договору позики з KME INVEST FINANCE LIMITED № KMEI-VPO-2018-1 вiд 12.03.2018 року у розмiрi 15 000 000,00 (п`ятнадцять мiльйонiв) євро. Товариство отримує позику для поповнення обiгових коштiв. Вiдсотки за вищезазначеним договором позики нараховуються за ставкою у розмiрi 11% (одинадцять вiдсоткiв) рiчних. Дата остаточного повернення позики не пiзнiше 31.12.2021 року.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 481666,50 тис.грн.). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 929705,8 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 51,80849%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: статутом товариства не передбаченi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 650 000 одиниць. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1 650 000 одиниць. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1 650 000 одиниць, "проти" – 0 одиниць

3

28.11.2018

481666.50

929705.8

51.80849

http://www.wpu.com.ua/

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 28.11.2018 року було прийнято рiшення
Затвердити суму укладеного (пiдписаного) Товариством договору позики з KME INVEST FINANCE LIMITED № KMEI-VPO-2018-2 вiд 12.03.2018 року у розмiрi 15 000 000,00 (п`ятнадцять мiльйонiв) доларiв США. Товариство отримує позику для поповнення обiгових коштiв. Вiдсотки за вищезазначеним договором позики нараховуються за ставкою у розмiрi 11% (одинадцять вiдсоткiв) рiчних. Дата остаточного повернення позики не пiзнiше 31.12.2021 року.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 481666,50 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 929705,8 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 51,80849%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: статутом товариства не передбаченi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 650 000 одиниць. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1 650 000 одиниць. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1 650 000 одиниць, "проти" – 0 одиниць