0%

29.04.2020

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

                                                                                                 Додаток 1

                                                                                                                              до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                              цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

                                              

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

02.05.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

 

020520

 (вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

 

Директор

 

 

 

Лянной Юрiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

04070 Київ ПАРКОВА ДОРОГА, БУДИНОК 16-А, НЕЖИТ. ПРИМIЩ. 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

37097399

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Адреса електронної пошти

office-ochakov@wpu.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.wpu.com.ua/

02.05.2020

 

(URL-адреса веб-сайту)

 

(дата)

Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.04.2020

припинено повноваження

член наглядової ради

Автомонов Олег Петрович - представник акцiонера KARALIA HOLDINGS LIMITED

HE 293440

89.25000

Зміст інформації

Повноваження член наглядової ради Автомонов Олег Петрович - представник акцiонера KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД припинено 29.04.2020 р.(дата вчинення дiї 29.04.2020) Акцiями Товариства Автомонов Олег Петрович не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 26.04.2019. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ"ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ" 29.04.2020р.

29.04.2020

набуто повноваження

член наглядової ради

Ульященко Людмила Андрiївна - представник акцiонера KARALIA HOLDINGS LIMITED

HE 293440

89.25000

Зміст інформації

Повноваження член наглядової ради Ульященко Людмила Андрiївна - представник акцiонера KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД припинено 29.04.2020 р.(дата вчинення дiї 29.04.2020) Акцiями Товариства Ульященко Людмила Андрiївна не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 26.04.2019. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ"ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ" 29.04.2020р.

29.04.2020

припинено повноваження

член наглядової ради, голова наглядової ради

Єременко Владислав Вiкторович - представник представник групи акцiонерiв

 

10.75000

Зміст інформації

Повноваження член наглядової ради Єременко Владислав Вiкторович - представник представник групи акцiонерiв - ТОВ "УК "ВIТРОПАРКИ УКРАЇНИ", ТОВ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ УКРМАШIНВЕСТ", яке дiє вiд свого iменi в iнтересах та за рахунок пайового венчурного iнвестицiйного фонду "ВIТРЯНI ПАРКИ УКРАЇНИ" не диверсифiкованого виду закритого типу ТОВ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ УКРМАШIНВЕСТ.."  припинено 29.04.2020 р.(дата вчинення дiї 29.04.2020) Акцiями Товариства Єременко Владислав Вiкторович не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 26.04.2019. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ"ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ" 29.04.2020р.

29.04.2020

обрано

член наглядової ради

Автомонов Олег Петрович - представник акцiонера KARALIA HOLDINGS LIMITED

HE 293440

89.25000

Зміст інформації

член наглядової ради Автомонов Олег Петрович - представник акцiонера KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД обрано 29.04.2020 р.(дата вчинення дiї 29.04.2020)  Акцiями Товариства Автомонов Олег Петрович не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на строк до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 25.04.2006-18.05.2012: Консорцiум "Iндустрiальна група", головний юрист, 21.05.2012- теперiшнiй час: ТОВ "Регiон", головний юрист.. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ"ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ" 29.04.2020р.. Посадова особа є представником акцiонера KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 89.25000%)

29.04.2020

обрано

член наглядової ради

Ульященко Людмила Андрiївна - представник акцiонера KARALIA HOLDINGS LIMITED

HE 293440

89.25000

Зміст інформації

член наглядової ради Ульященко Людмила Андрiївна - представник акцiонера KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТ обрано 29.04.2020 р.(дата вчинення дiї 29.04.2020) Акцiями Товариства Ульященко Людмила Андрiївна не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на строк до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 11.08.2000- теперiшнiй час: ПАТ "Енергомашспецсталь", директор з економiчних питань.. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ"ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ" 29.04.2020р.. Посадова особа є акцiонером, представником акцiонера  KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТ  (Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 89.25000% )

29.04.2020

обрано

член наглядової ради, голова наглядової ради

Єременко Владислав Вiкторович - представник представник групи акцiонерiв

 

10.75000

Зміст інформації

член наглядової ради, голова наглядової ради Єременко Владислав Вiкторович - представник представник групи акцiонерiв обрано 29.04.2020 р.(дата вчинення дiї 29.04.2020)  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства Єременко Владислав Вiкторович не володiє. Cтрок, на який обрано особу - на строк до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 28.12.2011- теперiшнiй час: ТОВ "УК Вiтропарки України", генеральний директор; 01.07.2010-23.12.2011: ЗАТ "Видобувна компанiя Укранафтобурiння", виконуючий обов'язки заступника голови правлiння-технiч. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ"ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ" 29.04.2020р.. Посадова особа є  представником  групи акцiонерiв ТОВ "УК "ВIТРОПАРКИ УКРАЇНИ", ТОВ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ УКРМАШIНВЕСТ", яке дiє вiд свого iменi в iнтересах та за рахунок пайового венчурного iнвестицiйного фонду "ВIТРЯНI ПАРКИ УКРАЇНИ" не диверсифiкованого виду закритого типу ТОВ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ УКРМАШIНВЕСТ (Володiють разом часткою в статутному капiталi емiтента 10.75000% )