0%

14.03.2018

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01021, Київ, Кловський узвiз, 7

4. Код за ЄДРПОУ

37097399

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Електронна поштова адреса

office-ochakov@wpu.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.03.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

50(2803) Вiдомостi НКЦПФР

14.03.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.wpu.com.ua/

в мережі Інтернет

14.03.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

 

1

2

3

4

5

 

1

09.03.2018

1039913.7738

929705.8

111.8540

 

2

09.03.2018

294315.219

929705.8

31.6568

     

Зміст інформації:

 

Згiдно з протоколом позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» вiд 09.03.2018 року було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв з АТ «Ощадбанк», а саме укладення кредитних договорiв та вiдповiдного забезпечення. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину (кредитного договору 1) - 31 800 000 (тридцять один мiльйон вiсiмсот тисяч) євро (еквiвалент в гривнi за офiцiйним курсом НБУ на день прийняття рiшення становить 1039913,7738 тис. грн.) та ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину (кредитного договору 2) - 9 000 000 (дев’ять мiльйонiв) євро (еквiвалент в гривнi за офiцiйним курсом НБУ на день прийняття рiшення становить 294315,219 тис. грн.). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 929705,8 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину (кредитного договору 1), до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 111,8540 %. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину (кредитного договору 2), до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 31,6568 %
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: статутом товариства не передбаченi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 650 000 одиниць. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1 650 000 одиниць. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1 650 000 одиниць, "проти" – 0 одиниць ;