0%

27.04.2017

Повідомлення про інформацію

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Лянной Юрiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

28.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01021, Київ, Кловський узвiз, 7

4. Код за ЄДРПОУ

37097399

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Електронна поштова адреса

office-ochakov@wpu.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

81 Вiдомостi НКЦПФР

28.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.wpu.com.ua/

в мережі Інтернет

28.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2017

припинено повноваження

член наглядової ради

Автомонов Олег Петрович

 

0

Зміст інформації:

Повноваження посадової особичлена наглядової ради (Автомонов Олег Петрович) припинено у зв`зку з закiнченням строку на який обиралась наглядова рада (рiшення загальних зборiв вiд 27.04.2016) та обранням нового складу наглядової ради (рiшення загальних зборiв вiд 27.04.2017). На посадi перебувала з 27.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала.

27.04.2017

припинено повноваження

член наглядової ради

Ульященко Людмила Андрiївна

 

0

Зміст інформації:

Повноваження посадової особи члена наглядової ради (Ульященко Людмила Андрiївна) припинено у зв`зку з закiнченням строку на який обиралась наглядова рада (рiшення загальних зборiв вiд 27.04.2016) та обранням нового складу наглядової ради (рiшення загальних зборiв вiд 27.04.2017). На посадi перебувала з 27.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала.

27.04.2017

припинено повноваження

член наглядової ради

Єременко Владислав Вiкторович

 

0

Зміст інформації:

Повноваження посадової особи члена наглядової ради (Єременко Владислав Вiкторович) припинено у зв`зку з закiнченням строку на який обиралась наглядова рада (рiшення загальних зборiв вiд 27.04.2016) та обранням нового складу наглядової ради (рiшення загальних зборiв вiд 27.04.2017). На посадi перебувала з 27.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала.

27.04.2017

обрано

член наглядової ради

Автомонов Олег Петрович

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 27 квiтня 2017 року було прийняте рiшення: переобрати Наглядову раду на строк до проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства Автомонов Олег Петрович - представник акцiонера KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (Частка, якою володiє акцiонер в статутному капiталi емiтента – 99 %.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – 25.04.2006-18.05.2012: Консорцiум «Iндустрiальна група», головний юрист, 21.05.2012- теперiшнiй час: ТОВ «Регiон», головний юрист.

27.04.2017

обрано

член наглядової ради

Ульященко Людмила Андрiївна

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 27 квiтня 2017 року було прийняте рiшення: переобрати Наглядову раду на строк до проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства Ульященко Людмила Андрiївна - представник акцiонера KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД. (Частка, якою володiє акцiонер в статутному капiталi емiтента – 99 %.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – 11.08.2000- теперiшнiй час: ПАТ «Енергомашспецсталь», директор з економiчних питань

27.04.2017

обрано

член наглядової ради

Єременко Владислав Вiкторович

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 27 квiтня 2017 року було прийняте рiшення: переобрати Наглядову раду на строк до проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства Єременко Владислав Вiкторович - представник групи акцiонерiв – ТОВ «УК «ВIТРОПАРКИ УКРАЇНИ», ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ УКРМАШIНВЕСТ», яке дiє вiд свого iменi в iнтересах та за рахунок пайового венчурного iнвестицiйного фонду "ВIТРЯНI ПАРКИ УКРАЇНИ" не диверсифiкованого виду закритого типу ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ УКРМАШIНВЕСТ», ПрАТ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке дiє вiд iменi, за рахунок та в iнтересах Публiчного акцiонерного товариства „Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд „М-КАПIТАЛ”). Частка, якою володiє акцiонер в статутному капiталi емiтента – 0,25 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - 28.12.2011- теперiшнiй час: ТОВ «УК Вiтропарки України», генеральний директор; 01.07.2010-23.12.2011: ЗАТ «Видобувна компанiя Укранафтобурiння», виконуючий обов’язки заступника голови правлiння-технiчного директора.