0%

27.02.2019

Повідомлення про інформацію

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Лянной Юрiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

28.02.2019

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01021, Київ, Кловський узвiз, 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

37097399

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Електронна поштова адреса

office-ochakov@wpu.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.02.2019

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.wpu.com.ua, https://smida.gov.ua/db/participant/37097399

в мережі Інтернет

28.02.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

27.02.2019

546875.00

-598039

-91.44

http://www.wpu.com.ua/

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 27.02.2019 року було прийнято рiшення
1. Надати згоду на вчинення значних правочинiв - внесення змiн до договору кредитної лiнiї та договорiв забезпечення укладених з АТ «Ощадбанк». А саме: Прийняття рiшення про внесення змiн до Договору застави цiнних паперiв KARALIA HOLDINGS LIMITED при проведеннi процедури продажу частки простих iменних акцiй на користь ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ УКРМАШIНВЕСТ»
2. Уповноважити Директора Товариства Лянного Юрiя Миколайовича (або особу, яку вiн уповноважив на пiдставi довiреностi або вiдповiдного наказу) на вчинення Товариством значних правочинiв – внесення змiн до вже укладених договорiв з АТ «Ощадбанк», та доручити йому вчинити всi необхiднi i достатнi юридично дiї, направленi на оформлення, укладення, пiдписання, виконання вiдповiдних змiн до договорiв.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину 546875.00 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: -598039 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): -91.44%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: статутом товариства не передбаченi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 650 000 одиниць. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1 650 000 одиниць. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1 650 000 одиниць, "проти" – 0 одиниць