0%

14.09.2017

Повідомлення про інформацію

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01021, Київ, Кловський узвiз, 7

4. Код за ЄДРПОУ

37097399

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Електронна поштова адреса

office-ochakov@wpu.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.09.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

176 (2681) Вiдомостi НКЦПФР

18.09.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.wpu.com.ua/

в мережі Інтернет

15.09.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

03.07.2017

176000

922567.9

19

Зміст інформації:

Згiдно протоколу 101-09/2017 позачергового засiдання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» вiд 14 вересня 2017 року було прийняте рiшення:
1. Погодити укладання Договору про надання поворотної фiнансової допомоги на суму 176 000 000,00 (сто сiмдесят шiсть мiльйонiв) грн. отримувачу ТОВ «ФУРЛЕНДЕР ВIНДТЕХНОЛОДЖI».
2. Уповноважити Директора Товариства Лянного Ю.М. (або особу, яку вiн уповноважив на пiдставi довiреностi або вiдповiдного наказу) на укладання (пiдписання) Товариством Договору та доручити йому вчинити всi необхiднi i достатнi юридичної дiї, направленi на оформлення, укладання, пiдписання та виконання вищевказаного правочину. Умови договору визначити на власний розсуд з урахуванням положень даного протоколу.
3. Уповноважити Директора Товариства Лянного Ю.М. (або особу, яку вiн уповноважив на пiдставi довiреностi або вiдповiдного наказу) на вчинення усiх необхiдних дiй для розмiщення у встановленi чинним законодавством строки iнформацiї про прийняття рiшення про укладення вказаного правочину на сайтi Товариства, у особистому кабiнетi емiтента цiнних паперiв на сайтi НКЦБФР, публiкацiю вiдповiдного оголошення у офiцiйному друкованому виданнi та подання iнформацiї до НКЦБФР iз застосуванням електронного пiдпису та печатки.