0%

11.05.2017

Повідомлення про інформацію

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Лянной Юрiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

11.05.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01021, Київ, Кловський узвiз, 7

4. Код за ЄДРПОУ

37097399

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Електронна поштова адреса

office-ochakov@wpu.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

11.05.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

88 Вiдомостi НКЦПФР

13.05.2022

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.wpu.com.ua/

в мережі Інтернет

11.05.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.05.2017

набуто повноважень

Директор

Лянной Юрiй Миколайович

 

0

Зміст інформації:

Згiдно протоколу Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Вiтряний парк Очакiвський» № 90-04/2017 вiд 11.05.2017р. було прийняте рiшення продовжити строк повноважень Лянного Ю.М. на посадi Директора Товариства на 1 (один) рiк до 11 травня 2018 року включно. На посадi перебував з 12.05.2014. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Частка у статутному капiталi вiдсутня, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня, протягом попереднiх 5-ти рокiв обiймав посади директора ПрАТ «Вiтряний парк Очакiвський», начальника Алчевського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання», iнженера-енергетика ТОВ «Вiтряний парк Очакiвський», головного диспетчера ТОВ «Вiтряний парк Очакiвський», iнженера-енергетика ПрАТ «Вiтряний парк Очакiвський», станом на день призначення за сумiсництовом обiймає посади директора ТОВ «Вiтряний парк Березанський» (ЄДРПОУ – 36742980, вул. Радянська, 15, с. Тузли, Березанський район Миколаївської областi, 57436), директора ТОВ «Вiтряний парк Пiвденний» (ЄДРПОУ – 38297058, вул. Радянська, 15, с. Тузли, Березанський район Миколаївської областi), керiвника регiонального структурного пiдроздiлу ТОВ «УК «Вiтропарки України» (ЄДРПОУ – 37944343, вул. Олекси Тихого(Орджонiкiдзе), 2-б, м. Краматорськ Донецької областi, 84306).