0%

02.05.2018

Повідомлення про інформацію

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Лянной Юрiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

03.05.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01021, Київ, Кловський узвiз, 7

4. Код за ЄДРПОУ

37097399

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Електронна поштова адреса

office-ochakov@wpu.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

03.05.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

86(2839) Вiдомостi НКЦПФР

05.05.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.wpu.com.ua/

в мережі Інтернет

03.05.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.05.2018

обрано

Голова наглядової ради

Єременко Владислав Вiкторович

 

0

Зміст інформації:

Згiдно ПРОТОКОЛУ № 142-05/2018 чергового засiдання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» вiд 02 травня 2018 року головою наглядової ради був обраний Єременко Владислав Вiкторович - представник групи акцiонерiв – ТОВ «УК «ВIТРОПАРКИ УКРАЇНИ», ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ УКРМАШIНВЕСТ», яке дiє вiд свого iменi в iнтересах та за рахунок пайового венчурного iнвестицiйного фонду «ВIТРЯНI ПАРКИ УКРАЇНИ» не диверсифiкованого виду закритого типу ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ УКРМАШIНВЕСТ», ПрАТ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке дiє вiд iменi, за рахунок та в iнтересах Публiчного акцiонерного товариства «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «М-КАПIТАЛ»).» Частка, якою володiє акцiонер в статутному капiталi емiтента –1 %
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – 11.08.2000- теперiшнiй час: ПАТ «Енергомашспецсталь», директор з економiчних питань. Строк дії повноважень голови наглядової ради - до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.