0%

12.11.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 01021, вул. Кловський узвіз, 7, м. Київ (надалі - Товариство) повідомляє Вас, що 28.11.2018 року об 11.00 годині за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбудеться 28.11.2018 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 22.11.2018р. відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по п’ятницю - з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год., за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.wpu.com.ua/

 

 

 Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

 

Проект рішення:

«1.Обрати Лічильну комісію у складі Погребицького М.М. та Скоренко І.В.

2. Обрати Головою Лічильної комісії Погребицького М.М.

3. Обрати Секретарем Лічильної комісії Скоренко І.В.».

 

2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

 «Встановити наступний регламент позачергових Загальних зборів акціонерів:

- доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин;

- обговорення кожного питання з порядку денного Загальних зборів акціонерів    –   до 5 хвилин;

- встановити, що кожен бюлетень для голосування засвідчується підписами членів лічильної комісії.

- обрати Головою Загальних зборів акціонерів Єременка В.В., обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Ульященко Л.А.».

 

3.  Про надання згоди на вчинення значного правочину про укладання (підписання) Договору фінансової допомоги з Єфімовим Максимом Вікторовичем.

 

Проект рішення:

  «1. Надати згоду на вчинення значного правочину з Єфімовим Максимом Вікторовичем, а саме на укладання (підписання) договору фінансової допомоги щодо надання Товариству безвідсоткової та поворотної фінансової допомоги.

2.  Встановити ліміт поворотної фінансової допомоги за Договором фінансової допомоги у розмірі, що не перевищує 15 000 000,00 (п`ятнадцять мільйонів) євро 00 євроцентів, що за курсом 32,111 (тридцять дві цілих сто одинадцять тисячних) гривень за 1,00 (один) євро, дорівнює 481 666 500,00 (чотириста вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят шість тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок. Фінансова допомога надається у безготівковому порядку (у повному обсязі або частками) шляхом переведення на підставі платіжного доручення Єфімовим М.В. відповідних коштів на банківський рахунок Товариства. Фінансова допомога повертається у безготівковому порядку на підставі платіжного доручення шляхом переведення відповідних коштів на банківський рахунок Єфімова М.В. Поверненню підлягає сума наданої фінансової допомоги у гривнях відповідно курсу євро до гривні України, встановленого Національним банком України на дату проведення платежу з повернення наданої фінансової допомоги. Кінцевий термін повернення Товариством фінансової допомоги – 30 червня 2027 року.

3. Уповноважити Директора Товариства Лянного Юрія Миколайовича (або особу, яку він уповноважив на підставі довіреності або відповідного наказу) на вчинення Товариством значного правочину – укладання (підписання) договору фінансової допомоги щодо надання Єфімовим Максимом Вікторовичем Товариству безвідсоткової, поворотної фінансової допомоги та інших документів, пов’язаних із виконанням цього рішення, та доручити йому вчинити всі необхідні і достатні юридичної дії, направлені на оформлення, укладення, підписання, виконання, зміни вищевказаного договору. Умови договору надання фінансової допомоги визначити на власний розсуд, враховуючи умови надання такої допомоги Єфімовим М.В., та з урахуванням положень даного Протоколу».

 

4. Про погодження вчинення значних правочинів - підписання Договорів позики з KME INVEST FINANCE LIMITED.

 

Проект рішення:

«1. Погодити вчинення значних правочинів -  підписання договорів позики з KME INVEST FINANCE LIMITED                № KMEI-VPO-2018-1 від 12.03.2018 року та № KMEI-VPO-2018-2 від 12.03.2018 року.

2.  Затвердити суму укладеного (підписаного) Товариством договору позики з KME INVEST FINANCE LIMITED № KMEI-VPO-2018-1 від 12.03.2018 року у розмірі 15 000 000,00 (п`ятнадцять мільйонів) євро. Товариство отримує позику для поповнення обігових коштів. Відсотки за вищезазначеним договором позики нараховуються за ставкою у розмірі 11% (одинадцять відсотків) річних. Дата остаточного повернення позики не пізніше 31.12.2021 року.  

3.  Затвердити суму укладеного (підписаного) Товариством договору позики з KME INVEST FINANCE LIMITED № KMEI-VPO-2018-2 від 12.03.2018 року у розмірі 15 000 000,00 (п`ятнадцять мільйонів) доларів США. Товариство отримує позику для поповнення обігових коштів. Відсотки за вищезазначеним договором позики нараховуються за ставкою у розмірі 11% (одинадцять відсотків) річних. Дата остаточного повернення позики не пізніше 31.12.2021 року.  

                4. Затвердити повноваження Директора Товариства Лянного Юрія Миколайовича (або особу, яку він уповноважив на підставі довіреності або відповідного наказу) на підписання  (укладення) від імені Товариства значних правочинів - договорів позики з KME INVEST FINANCE LIMITED № KMEI-VPO-2018-1 від 12.03.2018 року та № KMEI-VPO-2018-2 від 12.03.2018 року, а також супутніх правочинів, та доручити йому вчинити всі необхідні і достатні юридичної дії, направлені на оформлення, укладення, підписання, виконання, зміни вищевказаних договорів. Умови договорів позики з KME INVEST FINANCE LIMITED та супутніх правочинів) визначити на власний розсуд з урахуванням положень даного Протоколу».

 

Пропозиції у письмовій формі щодо внесення змін до проекту порядку денного приймаються за адресою:                                            вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021. Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 216 (2969) від 12.11.2018 року.

 

 

Директор Товариства              ________________               Ю.М. Лянной

 

Перелік документів для оголошення