0%

20.12.2019

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 04070, м. Київ, вул. Паркова дорога, буд. 16-А, нежитлове приміщення 28 (надалі - Товариство) повідомляє Вас, що 20.01.2020 року об 11.00 годині за адресою: вул. Паркова дорога, буд. 16-А, нежитлове приміщення 28, кабінет 1, м. Київ, 04070, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбудеться 20.01.2020 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: вул. Паркова дорога, буд. 16-А, нежитлове приміщення 28, кабінет 1, м. Київ, 04070.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 14.01.2020 року відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 12.12.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій складає 1 650 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій становить 1 650 000 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по п’ятницю - з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год., за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: вул. Паркова дорога, буд. 16-А, нежитлове приміщення 28, кабінет 1, м. Київ, 04070.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, які надають їм право брати учать та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

акціонерам необхідно мати при собі паспорт;

представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.wpu.com.ua/

 

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денногог):

 

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

 

Проект рішення:

«1.Обрати Лічильну комісію у складі Погребицького М.М. та Зосименко І.В.

2. Обрати Головою Лічильної комісії Погребицького М.М.

3. Обрати Секретарем Лічильної комісії Зосименко І.В.».

 

2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

 «Встановити наступний регламент позачергових Загальних зборів акціонерів:

- доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин;

- обговорення кожного питання з порядку денного Загальних зборів акціонерів    –   до 5 хвилин;

                - встановити, що кожен бюлетень для голосування засвідчується підписами членів лічильної комісії.

- обрати Головою Загальних зборів акціонерів Єременка В.В., обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Ульященко Л.А.».

 

3. Про погодження вчинення значних правочинів – підписання (укладання) змішаних Договорів застави про передачу в заставу/іпотеку АТ «Ощадбанк» в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства за Договором кредитної лінії № 1191/31/2 від 09.08.2018 року майна, що належить Товариству на праві власності.

 

Проект рішення:

«1. Погодити вчинення значного правочину -  підписання (укладання) змішаного Договору застави з АТ «ОЩАДБАНК» про передачу в заставу/іпотеку в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства за Договором кредитної лінії № 1191/31/2 від 09.08.2018 року майна, що належить Товариству на праві власності, а саме:

1.1. Другого пускового комплексу другої черги ВЕС «Ольвія» (далі – ВЕУ 9) загальною площею 36,3 кв.м., потужністю 3,5 МВт, який розташований за адресою: Миколаївська обл., Очаківський р., с. Рівне, вул. Нова, буд. 46, та  рухомого майна (обладнання) ВЕУ №9 (є її складовими частинами, внутрішніми системами, поліпшеннями, пов’язані з нею спільним призначенням, не можуть бути відокремлені від неї без її пошкодження або істотного знецінення, не обліковуються на балансі підприємства окремо як об’єкти рухомого майна), яке містить такі складові: вежа виробництва ПрАТ «КЗТС», типу WTU 3,5, серійний номер WTU3,5N-003, включаючи секції № 1-5 з підйомником, драбиною, кабелями та іншими комплектами кріплень для монтажу вежі; гондола (сталева структура, система повороту навколо вертикальної осі, насоси і трубопроводи, електричні шафи, склосітки, включаючи редуктор-генератор (серійний номер 3187002) (генератор (виробництво ELIN, тип MPSF 110 Z24), редуктор (виробництво DHHI, тип CWTG3500/120-38.8-50/60)) та привідний механізм, включаючи корінний вал, головний підшипник, корпус головного підшипника, силовий трансформатор 35/0,69кВ виробництва SGB  (тип DTTHG 3150/30, серійний № 291618) для трансформування низької напруги, що була згенерована генератором, у високу напругу, що подається в електромережу; радіатор охолоджуючий для охолодження масла з привідного пристрою, що буде розміщений зверху ВЕУ; перетворювач частоти WOODWARD (типу CW2361LF-CO8-SAP; серійний №21611139); розподільчий пристрій середньої напруги (виробництво – Siemens, тип – NXPLUS C Wind, серійний номер: CV948255-000140/001; CV948255-000150/001; CV948255-000160/001); маточина Elzamech, тип T0502-H05-001, серійний № FAW181154688 (з призмовою опорою та системою регулювання повороту лопаті); лопаті CCNM типу СG 166.8A (3 шт. у компл.) у комплекті з матеріалами для монтажу лопать І (серійний № J003 CF668AYJ1801014), лопать ІІ  (серійний № J003 CF668AYJ1801015), лопать ІІІ (серійний № J003 CF668AYJ1801016), діаметр ротора 138 м,

ринкова вартість якого згідно з Висновком про вартість майна, складеним ТОВ «Інжинірингова група «ПІК» (дата оцінки – 28.11.2019 року, дата завершення складання звіту – 02.12.2019 року), складає 111 726 000,00 грн. (сто одинадцять мільйонів сімсот двадцять шість тисяч гривень 00 копійок).

1.2. Земельної ділянки площею 0,5000 га з кадастровим номером 4825183700:02:000:2747, на якій розташована ВЕУ 9, ринкова вартість якої згідно з Висновком про експертну грошову оцінку земельної ділянки, складеним ТОВ «Інжинірингова група «ПІК» (дата оцінки – 28.11.2019, дата завершення складання звіту – 02.12.2019), складає 212 600,00 грн. (двісті дванадцять тисяч шістсот гривень 00 копійок).

2.  Затвердити повноваження Директора Товариства Лянного Юрія Миколайовича (або особи, яку він уповноважив на підставі довіреності або відповідного наказу) на підписання (укладання) вищезазначеного правочину з АТ «Ощадбанк» та доручити йому вчинити всі необхідні і достатні юридичної дії, направлені на оформлення, укладення, підписання, виконання, зміни вищевказаного договору, а також надати право зазначеній особі визначати самостійно (на власний розсуд) за домовленістю з АТ «Ощадбанк», без будь-яких додаткових узгоджень з будь-якими органами управління/посадовими особами Товариства, умови вказаного правочину (договору), з урахуванням положень даного Протоколу.

 

Пропозиції у письмовій формі щодо внесення змін до порядку денного приймаються за адресою:                         вул. Паркова дорога, буд. 16-А, нежитлове приміщення 28, кабінет 1, м. Київ, 04070.

Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.

 

 

 

Директор Товариства                                      ________________                         Ю.М. Лянной

 

Документы для завантаження

 

Додано 17.01.2020 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 14.01.2020 року.

п/п

НАЙМЕНУВАННЯ АКЦІОНЕРА

Загальна кількість ЦП (акцій)

Загальна номінальна вартість ЦП (акцій)

Кількість голосуючих ЦП (акцій)

% у

СК

 

1

 

KARALIA HOLDINGS LIMITED (КАРАЛІА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)

1 472 625

1 472 625,00

1 472 625

89,25%

 

 

2

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ «ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ»

12 375

12 375,00

12 375

0,75%

 

 

 

 

3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРМАШІНВЕСТ», яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок пайового венчурного інвестиційного фонду "ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ" недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРМАШІНВЕСТ»

165 000

165 000,00

165 000

10%

Всього:

1 650 000

1 650 000,00

1 650 000

100%