0%

13.02.2020

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ(недостовірна інформація)

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

Шановні акціонери!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 04070, м. Київ, вул. Паркова дорога, буд. 16-А, нежитлове приміщення 28 (надалі - Товариство) повідомляє Вас, що 02.03.2020 року об 11.00 годині за адресою: вул. Паркова дорога, буд. 16-А, нежитлове приміщення 28, кабінет 1, м. Київ, 04070, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбудеться 02.03.2020 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: вул. Паркова дорога, буд. 16-А, нежитлове приміщення 28, кабінет 1, м. Київ, 04070.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 25.02.2020 року відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 05.02.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій складає 1 650 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій становить 1 650 000 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по п’ятницю - з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год., за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: вул. Паркова дорога, буд. 16-А, нежитлове приміщення 28, кабінет 1, м. Київ, 04070.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, які надають їм право брати учать та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

акціонерам необхідно мати при собі паспорт;

представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.wpu.com.ua/

 

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

 

Проект рішення:

«1.Обрати Лічильну комісію у складі Любивої Я.С. та Ращенко Н.О.

2. Обрати Головою Лічильної комісії Ращенко Н.О.

3. Обрати Секретарем Лічильної комісії Любиву Я.С.»

 

2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

 «Встановити наступний регламент позачергових Загальних зборів акціонерів:

- доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин;

- обговорення кожного питання з порядку денного Загальних зборів акціонерів    –   до 5 хвилин;

                - встановити, що кожен бюлетень для голосування засвідчується підписами членів лічильної комісії.

- обрати Головою Загальних зборів акціонерів Єременка В.В., обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Ульященко Л.А.».

 

3. Про надання погодження Товариству на передачу в заставу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»  (код ЄДРПОУ – 00032129) (далі – Банк), в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком, майнових прав (у тому числі таких, що виникнуть у майбутньому) на грошові кошти, які на умовах, визначених Договором банківського рахунку №3026598-171127-113135 від 27 листопада 2017 року, знаходяться/знаходитимуться на поточному рахунку Товариства, відкритому в Банку, в сумі гривневого еквіваленту 87 450 000,00 євро (вісімдесят сім мільйонів чотириста п’ятдесят тисяч євро 00 євроцентів), та надання погодження на укладення між Товариством та Банком відповідного договору застави майнових прав (далі – «Договір застави РКО»).

Проект рішення:

 

«1. Погодити Товариству передачу у заставу Банку майнових прав (у тому числі таких, що виникнуть у майбутньому) на грошові кошти, які на умовах, визначених Договором банківського рахунку №3026598-171127-113135 від 27 листопада 2017 року, знаходяться/знаходитимуться на поточному рахунку Товариства, відкритому в Банку в сумі гривневого еквіваленту 87 450 000,00 євро (вісімдесят сім мільйонів чотириста п’ятдесят тисяч євро 00 євроцентів), договірною вартістю 1,00 гривня (одна гривня 00 копійок) в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком, що виникають з:

1)            Кредитного договору 1, умовами якого, зокрема, передбачено зобов’язання Товариства повернути Банку кредит, отриманий за Кредитними договором 1, у розмірі, що не перевищує 31 800 000,00 Євро (тридцять один мільйон вісімсот тисяч Євро 00 євроцентів) із остаточним терміном повернення не пізніше 31 березня 2023 року, на умовах зазначених у Кредитному договорі 1; сплатити Банку проценти за користування кредитними коштами в розмірі, що визначений на основі процентної ставки 8,0 (вісім) процентів річних у Євро та на умовах, визначених в Кредитному договорі 1; сплатити Банку комісійні винагороди у строки та на умовах, зазначених у Кредитному договорі 1; сплатити на користь Банку штрафні санкції у випадку неналежного виконання зобов'язань за Кредитним договором 1, а також інші платежі, що підлягають сплаті згідно з умовами Кредитного договору 1; відшкодувати Банку витрати та збитки у повному обсязі, тобто витрати, понесені Банком, втрата ним грошових коштів, у тому числі витрати та збитки, пов’язані з несвоєчасним відшкодуванням сум, сплачених Банком за Кредитним договором 1, а також неодержані ним доходи та інші платежі, що підлягають сплаті згідно з умовами Кредитного договору 1;

2)            Кредитного договору 2, умовами якого, зокрема, передбачено зобов’язання Товариства повернути Банку кредит, отриманий за Кредитним договором 2, у розмірі 9 000 000,00 Євро (дев’ять мільйонів Євро 00 євроцентів) із остаточним терміном повернення не пізніше 03 квітня 2023 року, на умовах зазначених у Кредитному договорі 2; сплатити Банку проценти за користування кредитними коштами в розмірі, що визначений на основі процентної ставки 8,0 (вісім) процентів річних у Євро та на умовах, визначених в Кредитному договорі 2; сплатити Банку комісійні винагороди у строки та на умовах, зазначених у Кредитному договорі 2; сплатити на користь Банку штрафні санкції у випадку неналежного виконання зобов'язань за Кредитним договором 2, а також інші платежі, що підлягають сплаті згідно з умовами Кредитного договору 2; відшкодувати Банку витрати та збитки в повному обсязі, тобто витрати, понесені Банком, втрата ним грошових коштів, у тому числі витрати та збитки, пов’язані з несвоєчасним відшкодуванням сум, сплачених Банком за Кредитним договором 2, а також неодержані ним доходи та інші платежі, що підлягають сплаті згідно з умовами Кредитного

договору 2.

2. Надати Товариству згоду на укладення в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2 Договору застави РКО між Товариством та Банком.»

 

 

4. Про надання погодження Товариству на передачу в заставу Банку майнових прав – прав вимоги грошових коштів від Державного підприємства «Гарантований покупець» за Договором № 8017/02 від 25 січня 2012 року, укладеним між Товариством та Державним підприємством «Гарантований покупець» (та додатковими угодами до нього, в тому числі Додатковою угодою № 61/01 від 27 червня 2019 року, відповідно до якої, зокрема, було змінено сторону зобов’язання за таким договором з Державного підприємства «Енергоринок» на Державне підприємство «Гарантований покупець»), та надання погодження на укладання між Товариством та Банком відповідного договору застави майнових прав (далі також – «Договір застави»).

 

Проект рішення:

 

«1. Погодити Товариству передачу в заставу Банку майнових прав – прав вимоги грошових коштів від Державного підприємства «Гарантований покупець» за Договором № 8017/02 від 25 січня 2012 року, укладеним між Товариством та Державним підприємством «Гарантований покупець» (та додатковими угодами до нього, в тому числі додатковою угодою № 61/01 від 27 червня 2019 року, відповідно до якої, зокрема, було змінено сторону зобов’язання за таким договором з державного підприємства «Енергоринок» на державне підприємство «Гарантований покупець»), договірною вартістю 1,00 гривня (одна гривня 00 копійок) в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком, що виникають з:

1) Кредитного договору 1, умовами якого, зокрема, передбачено зобов’язання Товариства повернути Банку кредит, отриманий за Кредитними договором 1, у розмірі, що не перевищує

31 800 000,00 Євро (тридцять один мільйон вісімсот тисяч Євро 00 євроцентів), із остаточним терміном повернення не пізніше 31 березня 2023 року, на умовах, зазначених у Кредитному договорі 1; сплатити Банку проценти за користування кредитними коштами в розмірі, що визначений на основі процентної ставки 8,0 (вісім) процентів річних у Євро та на умовах, визначених в Кредитному договорі 1; сплатити Банку комісійні винагороди у строки та на умовах, зазначених у Кредитному договорі 1; сплатити на користь Банку штрафні санкції у випадку неналежного виконання зобов'язань за Кредитним договором 1, а також інші платежі, що підлягають сплаті згідно з умовами Кредитного договору 1; відшкодувати Банку витрати та збитки у повному обсязі, тобто витрати, понесені Банком, втрата ним грошових коштів, у тому числі витрати та збитки, пов’язані з несвоєчасним відшкодуванням сум, сплачених Банком за Кредитним договором 1, а також неодержані ним доходи та інші платежі, що підлягають сплаті згідно з умовами Кредитного договору 1;

2)            Кредитного договору 2, умовами якого, зокрема, передбачено зобов’язання Товариства повернути Банку кредит, отриманий за Кредитним договором 2, у розмірі 9 000 000,00 Євро (дев’ять мільйонів Євро 00 євроцентів) із остаточним терміном повернення не пізніше 03 квітня 2023 року на умовах, зазначених у Кредитному договорі 2; сплатити Банку проценти за користування кредитними коштами в розмірі, що визначений на основі процентної ставки 8,0 (вісім) процентів річних у Євро та на умовах, визначених в Кредитному договорі 2; сплатити Банку комісійні винагороди у строки та на умовах, зазначених у Кредитному договорі 2; сплатити на користь Банку штрафні санкції у випадку неналежного виконання зобов'язань за Кредитним договором 2, а також інші платежі, що підлягають сплаті згідно з умовами Кредитного договору 2; відшкодувати Банку витрати та збитки в повному обсязі, тобто витрати, понесені Банком, втрата ним грошових коштів, у тому числі витрати та збитки, пов’язані з несвоєчасним відшкодуванням сум, сплачених Банком за Кредитним договором 2, а також неодержані ним доходи та інші платежі, що підлягають сплаті згідно з умовами Кредитного

договору 2.

2. Надати Товариству згоду на укладення в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2 Договору застави між Товариством та Банком.»

 

 

5. Про надання погодження Товариству на передачу в заставу Банку першого пускового комплексу другої черги ВЕС «Ольвія», а також першого, другого та третього пускових комплексів третьої черги ВЕС «Ольвія» (після завершення їх будівництва та оформлення права власності Товариства на них) разом з обладнанням ВЕС «Ольвія», в забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком, та надання погодження на укладення між Товариством та Банком відповідних договорів застави зазначеного вище у цьому п.5 порядку денного нерухомого та рухомого майна (далі – Договори застави ВЕУ).

Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства, прийнятого згідно із протоколом чергового засідання Наглядової ради Товариства № 200-02/2020 від 07.02.2020 року  (далі – Рішення Наглядової ради Товариства), згідно з яким прийняте рішення та умови передачі Товариством в заставу Банку другого пускового комплексу другої черги ВЕС «Ольвія» та обладнання, а також ухвалення договору застави та інших правочинів, укладених (які будуть укладені) на виконання Рішення Наглядової ради Товариства.

 

Проект рішення:

 

«1. Погодити Товариству передачу в заставу Банку в забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком за Кредитним договором 3 наступного майна: першого пускового комплексу другої черги ВЕС «Ольвія», а також першого, другого та третього пускових комплексів третьої черги ВЕС «Ольвія» (після завершення їх будівництва та оформлення права власності Товариства на них) разом з обладнанням ВЕС «Ольвія», які розташовані/будуються та будуть розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: 4825183700:02:000:2749, 4825183700:02:000:2758, 4825183700:03:000:2773, 4825183700:02:000:2761, а також погодити Товариству укладення з Банком Договорів застави ВЕУ, на умовах, узгоджених самостійно уповноваженим представником Товариства з Банком, з включенням до тексту таких договорів застережень про задоволення вимог іпотекодержателя відповідно до вимог закону України «Про іпотеку», з лімітом граничної сукупної вартості таких правочинів у розмірі 1 500 000 000,00 гривень (один мільярд п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок).

Надати право Наглядовій раді Товариства під час прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочинів щодо передачі в заставу Банку в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком за Кредитним договором 3 першого пускового комплексу другої черги ВЕС «Ольвія», а також першого, другого та третього пускових комплексів третьої черги ВЕС «Ольвія» (після завершення їх будівництва та оформлення права власності Товариства на них), самостійно визначати умови та порядок укладення Договорів застави ВЕУ про передачу в заставу Банку вищезазначеного майна відповідно до вимог чинного законодавства України та за погодженням з Банком.

2. Схвалити Рішення Наглядової ради Товариства, згідно з яким Наглядовою радою прийняте рішення та визначені умови передачі Товариством в заставу Банку другого пускового комплексу другої черги ВЕС «Ольвія», обладнання та переоформлення іпотеки земельної ділянки з кадастровим номером 4825183700:02:000:2747, на якій розташований другий пусковий комплекс другої черги ВЕС «Ольвія», а також схвалити договір застави, договір про внесення змін до Іпотечного договору та додатковий договір до Кредитного договору 3, які укладені (будуть укладені) на виконання Рішення Наглядової ради Товариства, з урахуванням того, що  загальна ринкова вартість майна, яке передане (буде передане) у заставу складає 111 938 600,00 гривень (сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тридцять вісім тисяч шістсот гривень 00 копійок). Підтвердити, що укладені на виконання Рішення Наглядової ради Товариства правочини вважаються чинними та укладеними з моменту їх підписання уповноваженими представниками Товариства та Банку.»

 

6. Про надання згоди на внесення змін до Іпотечного договору №1191/31/2-7 від 14 серпня 2018 року, посвідченого 14 серпня 2018 року Лосєвим В.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №1276, яким в іпотеку передано земельні ділянки, на яких розташовані (розташовуватимуться) перший та другий пускові комплекси другої черги ВЕС «Ольвія», а також перший, другий та третій пускові комплекси третьої черги ВЕС «Ольвія» (далі – «Іпотечний договір»), шляхом виключення відповідних земельних ділянок з предмету іпотеки за Іпотечним договором з одночасним оформленням таких земельних ділянок в іпотеку Банку за Договорами застави ВЕУ.

Про ухвалення договору про внесення змін до Іпотечного договору про виключення з предмету іпотеки земельної ділянки, на якій розташований другий пусковий комплекс другої черги ВЕС «Ольвія», укладеного (який буде укладено) на виконання Рішення Наглядової ради Товариства.

 

Проект рішення:

 

«1. Погодити Товариству внесення змін до Іпотечного договору шляхом виключення з предмету іпотеки земельних ділянок, на яких розташовані перший пусковий комплекс другої черги ВЕС «Ольвія»/ будуть розташовані перший, другий та третій пускові комплекси третьої черги ВЕС «Ольвія» (після завершення їх будівництва та оформлення права власності Товариства на них), за умови одночасного оформлення таких земельних ділянок в іпотеку Банку за Договорами застави ВЕУ.

2. Погодити Товариству укладення з Банком договорів про внесення змін до Іпотечного договору про виключення з предмету іпотеки земельних ділянок з одночасним укладенням Договорів застави ВЕУ, до складу предмету застави (іпотеки) за якими разом з пусковими комплексами та обладнанням ВЕС «Ольвія» включити земельні ділянки, на яких розташовані відповідні пускові комплекси ВЕС «Ольвія, на умовах, погоджених самостійно уповноваженим представником Товариства з Банком.»

 

7. Про надання погодження Товариству на внесення змін до умов Кредитного договору №1157/31/2 від 29 березня 2018 року, Договору кредитної лінії № 1169/31/2 від 05 квітня 2018 року та Договору кредитної лінії №1191/31/2 від 09 серпня 2018 року, укладених між Товариством та Банком (далі разом – «Кредитні договори»), з метою реалізації цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та про надання погодження на укладання відповідних додаткових договорів до Кредитних договорів.

 

Проект рішення:

 

«1. Погодити Товариству внесення змін:

1.1. до умов Кредитного договору 1 та Кредитного договору 2 щодо зміни структури забезпечення, у зв’язку зі збільшенням обсягу забезпечення зобов’язань Товариства за ними, у зв’язку з:

•              передачею у заставу Банку майнових прав (у тому числі таких, що виникнуть у майбутньому) на грошові кошти, які на умовах, визначених Договором банківського рахунку №3026598-171127-113135 від 27 листопада 2017 року, знаходяться/знаходитимуться на поточному рахунку Товариства, відкритому в Банку, в сумі гривневого еквіваленту 87 450 000,00 євро (вісімдесят сім мільйонів чотириста п’ятдесят тисяч євро 00 євроцентів);

•              передачею у заставу Банку майнових прав – прав вимоги грошових коштів від державного підприємства «Гарантований покупець» за Договором № 8017/02 від 25 січня 2012 року, укладеним між Товариством та Державним підприємством «Гарантований покупець» (та додатковими угодами до нього, в тому числі додатковою угодою № 61/01 від 27 червня 2019 року, відповідно до якої, зокрема, було змінено сторону зобов’язання за таким договором з Державного підприємства «Енергоринок» на Державне підприємство «Гарантований покупець»);

1.2. до умов Кредитного договору 3 щодо зміни структури забезпечення у зв’язку із збільшенням обсягу забезпечення зобов’язань Товариства перед Банком внаслідок передачі у заставу Банку першого та другого пускових комплексів другої черги ВЕС «Ольвія», а також першого, другого та третього пускових комплексів третьої черги ВЕС «Ольвія» (після завершення їх будівництва та оформлення права власності Товариства на них), в тому числі обладнання зазначених пускових комплексів.

2. Погодити Товариству включення до умов Кредитних договорів наступних зобов’язань:

- впродовж дії Кредитних договорів забезпечити проведення всіх розрахунків за Договором № 8017/02 від 25.01.2012 р., укладеним між Товариством та ДП «Гарантований покупець» та/або за будь-якими іншими договорами купівлі-продажу електричної енергії, укладеними між ДП «Гарантований  покупець» та Товариством, за куплену ДП «Гарантований покупець» у Товариства електроенергію через поточний рахунок Товариства,  відкритий у Банку (далі – Поточний рахунок). При внесенні змін до умов Договору № 8017/02 від 25.01.2012 р., укладеного між Товариством та ДП «Гарантований покупець», та/або будь-яких інших договорів купівлі-продажу електричної енергії, укладених між ДП «Гарантований  покупець» та Товариством, та/або до додатків до нього (них) забезпечити визначення Поточного рахунку як поточного рахунку Позичальника, через який проводяться розрахунки за куплену електроенергію, та забезпечити його визначення у відповідному розділі Договору № 8017/02 від 25.01.2012 р., укладеного між Товариством та ДП «Гарантований покупець», та/або будь-яких інших договорів купівлі-продажу електричної енергії, укладених між ДП «Гарантований  покупець» та Товариством/додатку до нього (них), в якому містяться платіжні реквізити Товариства як постачальника (виробника) електричної енергії. Впродовж дії Кредитних договорів без попереднього письмового погодження Банку не визначати в реквізитах Товариства як постачальника (виробника) електричної енергії за Договором № 8017/02 від 25.01.2012 р., укладеним між Товариством та ДП «Гарантований покупець», та/або за будь-якими іншими договорами купівлі-продажу електричної енергії, укладеними між ДП «Гарантований  покупець» та Товариством, для зарахування коштів поточні рахунки, відмінні від Поточного рахунку, та/або не направляти повідомлень ДП «Гарантований  покупець» про зміну реквізитів поточного рахунку для зарахування коштів, що надходять/надходитимуть в оплату від ДП «Гарантований покупець» за поставлену електричну енергію, на реквізити поточних рахунків Товариства, відмінних від Поточного рахунку;

-              протягом строку дії Кредитних договорів спрямовувати грошові потоки від ДП «Гарантований покупець» на рахунки, відкриті Товариством в Банку.

3.             Надати Товариству згоду на укладення відповідних додаткових договорів до Кредитних договорів між Товариством та Банком.»

 

8. Про надання повноважень Директору Товариства на укладання та підписання Договору застави РКО, Договору застави, Договорів застави ВЕУ, договорів про внесення змін до Іпотечного договору та додаткових договорів до Кредитних договорів.

 

Проект рішення:

 

«1. Уповноважити Директора Товариства – Лянного Юрія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2469817352) або іншу особу на підставі довіреності або відповідного наказу на укладення та підписання від імені Товариства Договорів з правом визначати умови таких Договорів, не визначені цим рішенням, а також з правом вчиняти всі необхідні та достатні дії (в тому числі підписувати та надавати до Банку довідки, заяви та інші документи), спрямовані на оформлення, укладення та підписання  Договорів.

Встановити, що дії з визначення усіх умов, укладання та виконання Директором Товариства Лянним Юрієм Миколайовичем або іншою уповноваженою особою Товариства, в тому числі яка діє на підставі довіреності або наказу Товариства Договорів, на виконання цього рішення не потребують будь-якого погодження органами управління Товариства, всі зазначені правочини (Договори) набувають чинності з моменту їх підписання Директором Товариства Лянним Юрієм Миколайовичем або іншою уповноваженою особою Товариства, яка діє на підставі довіреності або наказу Товариства.» 

 

Пропозиції у письмовій формі щодо внесення змін до порядку денного приймаються за адресою:                         вул. Паркова дорога, буд. 16-А, нежитлове приміщення 28, кабінет 1, м. Київ, 04070.

Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.

 

 

 

Директор Товариства                                      ________________                         Ю.М. Лянной

 

Документы для завантаження