0%

09.11.2020

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична

адреса – 04070, м. Київ, вул. Паркова дорога, буд. 16-А, нежитлове приміщення 28 (надалі - Товариство) повідомляє Вас, що 27.11.2020 року об 11.00 годині за адресою:вул. Паркова дорога, буд. 16-А, нежитлове приміщення 28, кабінет 1, м. Київ, 04070, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбудеться 27.11.2020

року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: вул. Паркова дорога, буд. 16-А, нежитлове приміщення 28, кабінет 1, м. Київ, 04070.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 23.11.2020 року відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 06.11.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій складає 1 650 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій становить 1 650 000 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по п’ятницю - з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год., за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301, а в день проведення загальних зборів - також

у місці їх проведення за адресою: вул. Паркова дорога, буд. 16-А, нежитлове приміщення 28, кабінет 1, м. Київ, 04070.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Корнєва Оксана Василівна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера- також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, які надають їм право брати учать та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

акціонерам необхідно мати при собі паспорт;

представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.wpu.com.ua/

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 

 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

 

Проект рішення:

«1.Обрати Лічильну комісію у складі Проценко О.М. та Буценко О.В.

 1. Обрати Головою Лічильної комісії Проценко О.М..

 

 1. Обрати Секретарем Лічильної комісії Буценко О.В.»

 

 1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

«Встановити наступний регламент позачергових Загальних зборів акціонерів:

 • доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин;
 • обговорення кожного питання з порядку денного Загальних зборів акціонерів – до 5 хвилин;
 • встановити, що кожен бюлетень для голосування засвідчується підписами членів лічильної комісії.
 • обрати Головою Загальних зборів акціонерів Ращенко Н.О., обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Ульященко Л.А.».

 

 1. Про схвалення правочину про внесення змін до умов Кредитного договору №1157/31/2 від 29 березня 2018 року, що укладений (підписаний) Товариством з АТ «Ощадбанк».

 

Проект рішення:

 

«Схвалити попередньо укладений правочин про внесення змін до умов Кредитного договору - Додатковий договір

№6 від 29 жовтня 2020 року до Кредитного договору №1157/31/2 від 29 березня 2018 року, що укладений (підписаний) Товариством з АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ – 00032129) в тій редакції, що він підписаний Сторонами (додається).

 

 1. Про схвалення правочину про внесення змін до умов Кредитного договору №1169/31/2 від 05 квітня 2018 року, що укладений (підписаний) Товариством з АТ «Ощадбанк».

 

Проект рішення:

 

«Схвалити попередньо укладений правочин про внесення змін до умов Кредитного договору - Додатковий договір

№6 від 29 жовтня 2020 року до Кредитного договору №1169/31/2 від 05 квітня 2018 року, що укладений (підписаний)

Товариством з АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ – 00032129) в тій редакції, що він підписаний Сторонами (додається).

 

 1. Про схвалення правочину про внесення змін до умов Договору кредитної лінії №1191/31/2 від 09 серпня 2018 року, що укладений (підписаний) Товариством з АТ «Ощадбанк».

 

Проект рішення:

 

«Схвалити попередньо укладений правочин про внесення змін до умов Договору кредитної лінії - Додатковий договір №6 від 29 жовтня 2020року до Договору кредитної лінії №1191/31/2 від 09 серпня 2018 року, що укладений (підписаний) Товариством з АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ – 00032129) в тій редакції, що він підписаний Сторонами (додається).

 

 1. Про надання повноважень Директору Товариства Лянному Ю.М. на укладання (підписання) додаткових договорів до Кредитних договорів та договорів поруки, застави майнових прав та вчинення інших правочинів на виконання рішень цих Загальних зборів акціонерів Товариства (додаткових договорів (договорів про внесення змін), актів тощо).

 

«Уповноважити (підтвердити повноваження) Директора Товариства Лянного Ю.М. (або іншу особу, яку він уповноважив на підставі довіреності або відповідного наказу) на укладення та підписання від імені Товариства додаткових договорів до Кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави майнових прав та вчинення інших правочинів з метою реалізації рішень цих Загальних зборів акціонерів Товариства, та доручити йому вчинити всі необхідні і достатні юридичні дії, спрямовані на оформлення, укладення, підписання та виконання зазначених вище договорів та правочинів, а також надати право зазначеній особі визначати самостійно (на власний розсуд)

за домовленістю з АТ «Ощадбанк», без будь-яких додаткових узгоджень з будь-якими органами управління/посадовими особами Товариства, умови вказаних правочинів (договорів, додаткових договорів, договорів про внесення змін), з урахуванням положень протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства».

 

Пропозиції у письмовій формі щодо внесення змін до порядку денного приймаються за адресою: вул. Паркова дорога, буд. 16-А, нежитлове приміщення 28, кабінет 1, м. Київ, 04070.

Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.

 

Директор Товариства                                                                                            Ю.М. Лянной

 

Документи для завантаження