0%

14.02.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 01021, вул. Кловський узвіз, 7, м. Київ (надалі - Товариство) повідомляє Вас, що 02.03.2018 року об 11.00 годині за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбудеться 02.03.2018 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 26.02.2018р. відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по п’ятницю - з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год., за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.wpu.com.ua/

 

 

 Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

 

Проект рішення:

«1.Обрати Лічильну комісію у складі Погребицького М.М. та Скоренко І.В.

2. Обрати Головою Лічильної комісії Погребицького М.М.

3. Обрати Секретарем Лічильної комісії Скоренко І.В.».

 

2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

 «Встановити наступний регламент позачергових Загальних зборів акціонерів:

- доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин;

- обговорення кожного питання з порядку денного Загальних зборів акціонерів    –   до 5 хвилин;

- встановити, що кожен бюлетень для голосування засвідчується підписами членів лічильної комісії.

- обрати Головою Загальних зборів акціонерів Єременка В.В., обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Ульященко Л.А.».

 

3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів про укладення (підписання) договорів про внесення змін до кредитних договорів, договорів застави та іпотечних договорів з відповідними фінансово-кредитними установами.

 

«1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів -  укладення (підписання) договорів про внесення змін до кредитних договорів, договорів застави та іпотечних договорів з відповідними фінансово-кредитними установами, а саме: погодити внесення наступних змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 12-В/13/66/КЛ-КБ від 28.05.2013р. (далі – «Кредитний договір»), іпотечного договору від 28.05.2013р, посвідченого Корчемахою С.С., приватним нотаріусом Очаківського районного нотаріального округу Миколаївської області, зареєстрованого в реєстрі за № 299, іпотечного договору від 21.07.2015р., посвідченого Корчемахою С.С., приватним нотаріусом Очаківського районного нотаріального округу Миколаївської області зареєстрованого в реєстрі за № 258, іпотечного договору від 09.12.2015р., посвідченого Корчемахою С.С., приватним нотаріусом Очаківського районного нотаріального округу Миколаївської області зареєстрованого в реєстрі за № 452 (далі – «іпотечні договори»), договору застави від 28.05.2013р., договору застави від 21.07.2015р., договору застави від 09.12.2015р. (далі – «договори застави»), укладених між Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК» (далі – «Банк»):

а) погодити графік погашення заборгованості:

- з “01” листопада 2017р. – 31 844 853 (тридцять один мільйон вісімсот сорок чотири тисячі вісімсот п’ятдесят три) євро 00 євроцентів;

- з “25” травня 2018р. – 00  (нуль)  євро 00 євроцентів.»

б) встановлення обов’язку оплатити комісію за управління коштами кредитної заборгованості в частині внесення змін в кредитний договір у розмірі 25 000,00 (двадцять п’ять тисяч) гривень в день підписання договору про внесення вищезазначених змін;

в) встановлення інших умов договорів про внесення змін до кредитного договору № 12-В/13/66/КЛ-КБ від 28.05.2013, договорів про внесення змін до іпотечних договорів: від 28.05.2013 р. р/н 299; від 21.07.2015 р. р/н 258, від 09.12.2015 р. р/н 452, договорів про внесення змін до договорів застави: від 28.05.2013 р., від 21.07.2015р., від                           09.12.2015 р.,  які будуть погоджені сторонами.

2. Уповноважити Директора Товариства Лянного Юрія Миколайовича (або особу, яку він уповноважив на підставі довіреності або відповідного наказу) на вчинення Товариством значних правочинів - укладення (підписання) договорів про внесення змін до кредитних договорів, договорів застави та іпотечних договорів з відповідними фінансово-кредитними установами, а саме: договору про внесення змін до кредитного договору № 12-В/13/66/КЛ-КБ від 28.05.2013, договорів про внесення змін до іпотечних договорів: від 28.05.2013 р. р/н 299; від 21.07.2015 р. р/н 258, від 09.12.2015 р. р/н 452, договорів про внесення змін до договорів застави: від 28.05.2013 р., від 21.07.2015р., від 09.12.2015 р., в тому числі визначати самостійно на власний розсуд всі інші істотні умови таких правочинів (договорів) з урахування положень цього протоколу. Також Директору Товариства надається право внесення змін та доповнень до Кредитного договору, надання до Банку будь-яких документів, пов’язаних з укладенням зазначених правочинів (договорів), та на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності для здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень.»

 

Пропозиції у письмовій формі щодо внесення змін до проекту порядку денного приймаються за адресою:                                            вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021. Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетні «Відомості НКЦПФР» № 31 від 14.02.2018 року та місцевому виданні «Дивіденди-Столиця» № 3-4 від 14.02.2018 року.

 

 

 

Директор Товариства              ________________               Ю.М. Лянной

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 14.02.2018 року.

п/п

НАЙМЕНУВАННЯ АКЦІОНЕРА

Загальна кількість ЦП (акцій)

Загальна номінальна вартість ЦП (акцій)

Кількість голосуючих ЦП (акцій)

% у

СК

 

 

1

 

 

KARALIA HOLDINGS LIMITED (КАРАЛІА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)

1 633 500

1 633 500,00

1 633 500

99%

 

 

2

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ «ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ»

8 250

8 250,00

8 250

0,5%

 

 

 

 

3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРМАШІНВЕСТ», яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок пайового венчурного інвестиційного фонду "ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ" недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРМАШІНВЕСТ»

4 125

4 125,00

4 125

0,25%

 

 

4

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «М-КАПІТАЛ»

4 125

4 125,00

4 125

0,25%

Всього:

1 650 000

1 650 000,00

1 650 000

100%

 

Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.