0%

16.02.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 01021, вул. Кловський узвіз, 7, м. Київ (надалі - Товариство) повідомляє Вас, що 05.03.2018 року об 11.00 годині за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбудеться 05.03.2018 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 27.02.2018р. відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по п’ятницю - з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год., за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.wpu.com.ua/

 

 

 Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

 

Проект рішення:

«1.Обрати Лічильну комісію у складі Погребицького М.М. та Скоренко І.В.

2. Обрати Головою Лічильної комісії Погребицького М.М.

3. Обрати Секретарем Лічильної комісії Скоренко І.В.».

 

2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

 «Встановити наступний регламент позачергових Загальних зборів акціонерів:

- доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин;

- обговорення кожного питання з порядку денного Загальних зборів акціонерів    –   до 5 хвилин;

- встановити, що кожен бюлетень для голосування засвідчується підписами членів лічильної комісії.

- обрати Головою Загальних зборів акціонерів Єременка В.В., обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Ульященко Л.А.».

 

 

3.  Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину про укладення кредитного договору з АТ «Ощадбанк» та супутніх правочинів (іпотеки, застави, страхування та інших).

 

Проект рішення:

 «1. Надати попередню згоду на вчинення значного правочину -  на отримання Товариством в АТ «Ощадбанк» кредиту та укладення між Товариством та АТ «Ощадбанк» кредитного договору на наступних істотних умовах:

 1.  

Тип (вид) кредитної лінії

 • Невідновлювана
 1.  

Валюта кредитування

 • Євро
 1.  

Максимальний ліміт кредитування

 • 9 000 000 (дев’ять мільйонів) євро в еквіваленті в гривні, розрахованому за курсом Національного банку України на момент отримання відповідного траншу кредиту
 1.  

Строк кредитування

60 (шістдесят) місяців

 1.  

Процентна ставка за користування кредитними коштами

 • 9,2 % (дев’ять цілих дві десяті) річних в євро,

з можливістю встановлення підвищеного розміру процентної ставки в розмірах та на умовах, визначених в Кредитному договорі.

 1.  

Цільове призначення кредиту

 • На часткову оплату за контрактами з ТОВ «ФУРЛЕНДЕР ВІНДТЕХНОЛОДЖІ»

 

під наступне забезпечення:

 

Документ забезпечення

Предмет іпотеки/застави/поруки

Іпотекодавець/ заставодавець/ поручитель

 1.  

Іпотечний договір

 • Нерухоме майно

 

 1.  

Іпотечний договір

1. Земельна ділянка, кадастровий №4820985400:05:000:0554, площею 0,5806 га, цільове призначення – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Березанський район, Тузлівська сільська рада, з усіма об’єктами, що збудовані/будуть збудовані на таких земельних ділянках в майбутньому та майновими правами на такі об’єкти, що належать та/або будуть належати Іпотекодавцю.

2. Земельна ділянка, кадастровий №4820985400:02:000:0187, площею 0,6694 га, цільове призначення – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Березанський район, Тузлівська сільська рада, з усіма об’єктами, що збудовані/будуть збудовані на таких земельних ділянках в майбутньому та майновими правами на такі об’єкти, що належать та/або будуть належати Іпотекодавцю.

3. Земельна ділянка, кадастровий № 4820985400:05:000:0556, площею 0,8748 га, цільове призначення – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Березанський район, Тузлівська сільська рада, з усіма об’єктами, що збудовані/будуть збудовані на таких земельних ділянках в майбутньому та майновими правами на такі об’єкти, що належать та/або будуть належати Іпотекодавцю.

4. Земельна ділянка, кадастровий №4820985400:02:000:0189, площею 0,9124 га, цільове призначення – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Березанський район, Тузлівська сільська рада, з усіма об’єктами, що збудовані/будуть збудовані на таких земельних ділянках в майбутньому та майновими правами на такі об’єкти, що належать та/або будуть належати Іпотекодавцю.

5. Земельна ділянка, кадастровий №4820985400:02:000:0192, площею 0,9951 га, цільове призначення – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Березанський район, Тузлівська сільська рада, з усіма об’єктами, що збудовані/будуть збудовані на таких земельних ділянках в майбутньому та майновими правами на такі об’єкти, що належать та/або будуть належати Іпотекодавцю.

6. Земельна ділянка, кадастровий № 4825180500:01:000:0745, площею 0,4339 га, цільове призначення – для будівництва та експлуатації промислової вітроелектростанції, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, сільська рада Дмитрівська.

7. Земельна ділянка, кадастровий №4825180500:01:000:0037, площею 1 га,

цільове призначення – для будівництва та експлуатації промислової вітроелектростанції, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, сільська рада Дмитрівська.

8. Вітроелектроустановка (2 черга Дмитрівського вітрополя Очаківської ВЕС), зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, буд.136.

9. Вітроелектроустановка №406, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Тузли, вул. Горького, буд.19 д.

10. Вітроелектроустановка №403, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Тузли, вул. Горького, буд.19 д.

11. Вітроелектроустановка №404, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Тузли, вул. Горького, буд.19 д.

12. Вітроелектроустановка №402, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Тузли, вул. Горького, буд.19 д.

13. Вітроелектроустановка №401, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Тузли, вул. Горького, буд.19 д.

14. Вітроелектроустановка №1, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, буд.130.

15. Вітроелектроустановка №2, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Червоне Парутине, вул. Степова, 35

16. Вітроелектроустановка №3, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, 132

17. Вітроелектроустановка №4, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, 134.

18. Вітроелектроустановка №5, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Радянська, 137.

19. Вітроелектроустановка №6, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Радянська, 139.

20. Вітроелектроустановка № 7, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Радянська, 141

21. Вітроелектроустановка № 8, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, 128

22. Комплекс будівель та споруд вітроелектроустановки №9, загальною площею 14,9 кв.м., зареєстрований за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, буд.126.

23. Вітроелектроустановка №10, що зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, буд.124.

24. Вітроелектроустановка (3 черга Дмитрівського вітрополя Очаківської ВЕС), зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, буд.138

 

 

ПРАТ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ»

 

 1.  

Договір застави

1. Належні Заставодавцю корпоративні (майнові) права, пов’язані з правом власності Заставодавця на частку у статутному капіталі Товариства, що складає 99% (дев’яносто дев’ять процентів) від розміру статутного капіталу Товариства та

 • Частка (доля) в статутному капіталі Товариства, що складає 99 % (дев’яносто дев’ять процентів) від розміру статутного капіталу Товариства.

2. Належні Заставодавцю корпоративні (майнові) права, пов’язані з правом власності Заставодавця на частку у статутному капіталі Товариства, що 0,5 % (нуль цілих п’ять десятих процентів) від розміру статутного капіталу Товариства та

 • Частка (доля) в статутному капіталі Товариства, що складає 0,5 % (нуль цілих п’ять десятих процентів) від розміру статутного капіталу Товариства.

 

KARALIA HOLDINGS LIMITED (HE 293440)

 

 

ТОВ "УК "ВІТРОПАРКИ УКРАЇНИ" (37944343)

 1.  

Договір застави

 • Майнові права - права вимоги від Боржника (ТОВ «ФУРЛЕНДЕР ВІНДТЕХНОЛОДЖІ») поставки майна (обладнання - 2 вітроенергетичні установки) на користь Заставодавця, в складі, обсязі та в строки, передбачені Контрактом № 15/59-1-09/2017 від 18.09.2017 р. та № 15/59-2-09/2017 від 18.09.2017 р., укладеними між Заставодавцем та Боржником

ТОВ «ФУРЛЕНДЕР ВІНДТЕХНОЛОДЖІ» (37011495)

 

 1.  

Договір поруки

 • Солідарна відповідальність з Товариством в повному обсязі

Єфімов Максим Вікторович (2733307997)

ТОВ «ФУРЛЕНДЕР ВІНДТЕХНОЛОДЖІ» (37011495)

 

яке (забезпечення) забезпечуватиме одночасно виконання зобов’язань Товариства за Договором кредитної лінії, укладеним між Банком та Товариством.

2.  Передати в іпотеку та заставу Банку в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства за  Кредитним договором майно, що належить Товариству, та укласти з цією метою відповідний іпотечний договір.

3. Звернутися до ТОВ «ФУРЛЕНДЕР ВІНДТЕХНОЛОДЖІ» (37011495), Єфімова Максима Вікторовича (ідентифікаційний номер 2733307997) з проханням про надання вказаною особою поруки (солідарної, в повному обсязі) в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за Кредитним договором та укладення у зв’язку з цим з Банком договору поруки.

4. Звернутися до KARALIA HOLDINGS LIMITED (HE 293440), з проханням про надання вказаною особою майнової поруки в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за Кредитним договором та укладення у зв’язку з цим з Банком договору застави.

5. Звернутися до ТОВ "УК "ВІТРОПАРКИ УКРАЇНИ" (37944343)  з проханням про надання вказаною особою майнової поруки в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за Кредитним договором та укладення у зв’язку з цим з Банком договору застави.

 

6. Уповноважити Директора Товариства Лянного Юрія Миколайовича (або особу, яку він уповноважив на підставі довіреності або відповідного наказу) на вчинення Товариством значного правочину - укладення (підписання) кредитного договору з АТ «Ощадбанк» та супутніх правочинів (іпотеки, застави, страхування та інших) та доручити йому вчинити всі необхідні і достатні юридичної дії, направлені на оформлення, укладення, підписання, виконання, зміни вищевказаних договорів. Умови кредитного договору з АТ «Ощадбанк» та супутніх правочинів (іпотеки, застави, страхування та інших) визначити на власний розсуд, відповідно до умов кредитування і структури забезпечення, що будуть прийняті кредитним комітетом АТ «Ощадбанк», та з урахуванням положень даного Протоколу».

 

Пропозиції у письмовій формі щодо внесення змін до проекту порядку денного приймаються за адресою:                                            вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021. Телефон для довідок: (0512) 58-08-07.

 

Директор Товариства              ________________               Ю.М. Лянной

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16.02.2018 року.

п/п

НАЙМЕНУВАННЯ АКЦІОНЕРА

Загальна кількість ЦП (акцій)

Загальна номінальна вартість ЦП (акцій)

Кількість голосуючих ЦП (акцій)

% у

СК

 

 

1

 

 

KARALIA HOLDINGS LIMITED (КАРАЛІА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)

1 633 500

1 633 500,00

1 633 500

99%

 

 

2

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ «ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ»

8 250

8 250,00

8 250

0,5%

 

 

 

 

3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРМАШІНВЕСТ», яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок пайового венчурного інвестиційного фонду "ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ" недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРМАШІНВЕСТ»

4 125

4 125,00

4 125

0,25%

 

 

4

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «М-КАПІТАЛ»

4 125

4 125,00

4 125

0,25%

Всього:

1 650 000

1 650 000,00

1 650 000

100%

 

Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.