0%

21.02.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 01021, вул. Кловський узвіз, 7, м. Київ (надалі - Товариство) повідомляє Вас, що 09.03.2018 року об 11.00 годині за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбудеться 09.03.2018 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 02.03.2018р. відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по п’ятницю - з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год., за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.wpu.com.ua/

 

 

 

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

 

Проект рішення:

«1.Обрати Лічильну комісію у складі Погребицького М.М. та Скоренко І.В.

2. Обрати Головою Лічильної комісії Погребицького М.М.

3. Обрати Секретарем Лічильної комісії Скоренко І.В.».

 

2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

 «Встановити наступний регламент позачергових Загальних зборів акціонерів:

- доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин;

- обговорення кожного питання з порядку денного Загальних зборів акціонерів    –   до 5 хвилин;

- встановити, що кожен бюлетень для голосування засвідчується підписами членів лічильної комісії.

- обрати Головою Загальних зборів акціонерів Єременка В.В., обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Ульященко Л.А.».

 

3.  Про вчинення значних правочинів з АТ «Ощадбанк».

 

Проект рішення:

«Надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ» (далі – Товариство) значних правочинів з АТ «Ощадбанк» (далі – Банк):

 1. Погодити отримання Товариством в АТ «Ощадбанк» кредитів та укласти між Товариством та АТ «Ощадбанк» кредитні договори на наступних істотних умовах:

 

1.

Тип (вид)

 • Кредит
 1.  

Валюта кредитування

 • Євро
 1.  

Сума кредиту

 • не більше 31 800 000 (тридцять один мільйон вісімсот тисяч) євро
 1.  

Строк кредитування

не більше 60 (шістдесят) місяців,

 

 1.  

Процентна ставка за користування кредитними коштами

 • 9,2 % (дев’ять цілих дві десяті) річних в євро,

з можливістю встановлення іншого розміру процентної ставки на умовах, визначених в кредитному договорі.

 1.  

Цільове призначення кредиту

 • на рефінансування заборгованості Товариства перед ПАТ «СБЕРБАНК» за договором про відкриття кредитної лінії №12-В/13/66/КЛ-КБ від 28.05.2013 року, укладеним між Товариством та  ПАТ «СБЕРБАНК»

 

та укласти з АТ «Ощадбанк» кредитний договір (далі– Кредитний договір 1),

 

 1.  

Тип (вид) кредитної лінії

 • Невідновлювана
 1.  

Валюта кредитування

 • Євро
 1.  

Максимальний ліміт кредитування

 • 9 000 000 (дев’ять мільйонів) євро
 1.  

Строк кредитування

не більше 60 (шістдесят) місяців

 1.  

Процентна ставка за користування кредитними коштами

 • 9,2 % (дев’ять цілих дві десяті) річних в євро,

з можливістю встановлення іншого розміру процентної ставки на умовах, визначених в кредитному договорі

 1.  

Цільове призначення кредиту

 • На часткову оплату за контрактами з ТОВ «ФУРЛЕНДЕР ВІНДТЕХНОЛОДЖІ»

 

та укласти з АТ «Ощадбанк» кредитний договір (далі – Кредитний договір 2).

Кредитний договір 1 та Кредитний договір 2 разом за текстом цього протоколу - Кредитні договори.

  2.  Передати в іпотеку та заставу АТ «Ощадбанк» в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства за  Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2 нерухоме та  рухоме майно (обладнання та майнові права), що належить Товариству, яке (забезпечення) забезпечуватиме одночасно виконання зобов’язань Товариства за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2, а саме:

 

Документ забезпечення

Предмет іпотеки/застави

Іпотекодавець/ заставодавець/

 1.  

Договір застави

Нерухоме майно та рухоме майно (обладнання ВЕУ):

1. Земельна ділянка, кадастровий №4820985400:05:000:0554, площею 0,5806 га, цільове призначення – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Березанський район, Тузлівська сільська рада, з усіма об’єктами, що збудовані/будуть збудовані на таких земельних ділянках в майбутньому та майновими правами на такі об’єкти, що належать та/або будуть належати Іпотекодавцю.

2. Земельна ділянка, кадастровий №4820985400:02:000:0187, площею 0,6694 га, цільове призначення – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Березанський район, Тузлівська сільська рада, з усіма об’єктами, що збудовані/будуть збудовані на таких земельних ділянках в майбутньому та майновими правами на такі об’єкти, що належать та/або будуть належати Іпотекодавцю.

3. Земельна ділянка, кадастровий № 4820985400:05:000:0556, площею 0,8748 га, цільове призначення – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Березанський район, Тузлівська сільська рада, з усіма об’єктами, що збудовані/будуть збудовані на таких земельних ділянках в майбутньому та майновими правами на такі об’єкти, що належать та/або будуть належати Іпотекодавцю.

4. Земельна ділянка, кадастровий №4820985400:02:000:0189, площею 0,9124 га, цільове призначення – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Березанський район, Тузлівська сільська рада, з усіма об’єктами, що збудовані/будуть збудовані на таких земельних ділянках в майбутньому та майновими правами на такі об’єкти, що належать та/або будуть належати Іпотекодавцю.

5. Земельна ділянка, кадастровий №4820985400:02:000:0192, площею 0,9951 га, цільове призначення – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Березанський район, Тузлівська сільська рада, з усіма об’єктами, що збудовані/будуть збудовані на таких земельних ділянках в майбутньому та майновими правами на такі об’єкти, що належать та/або будуть належати Іпотекодавцю.

6. Земельна ділянка, кадастровий № 4825180500:01:000:0745, площею 0,4339 га, цільове призначення – для будівництва та експлуатації промислової вітроелектростанції, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, сільська рада Дмитрівська.

7. Земельна ділянка, кадастровий №4825180500:01:000:0037, площею 1 га,

цільове призначення – для будівництва та експлуатації промислової вітроелектростанції, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, сільська рада Дмитрівська.

8. Вітроелектроустановка (2 черга Дмитрівського вітрополя Очаківської ВЕС), зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, буд.136 та обладнання у складі:

- Ротор (лопаті – 3шт., ступиця ротора – 1 шт., ковпак ступиці – 1 шт. з 3 частин);

- Гондола (корпус гондоли з комплектуючими – 1 шт., редуктор – 1 шт., канали повітряводу – 1 комплект з 2 шт., шафа перемикання – 1 шт., трансформатор – 1 шт., перетворювач частоти змінного струму з інвертором – 1 шт.);

- Башта (секції башти – комплект з 6 шт., мережевий кабель – 1 комплект, волоконно оптичний кабель – 1 комплект). 

9. Вітроелектроустановка (3 черга Дмитрівського вітрополя Очаківської ВЕС), зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, буд.138 та обладнання у складі:

- Ротор (лопаті – 3шт., ступиця ротора – 1 шт., ковпак ступиці – 1 шт. з 3 частин);

- Гондола (корпус гондоли з комплектуючими – 1 шт., редуктор – 1 шт., канали повітряводу – 1 комплект з 2 шт., шафа перемикання – 1 шт., трансформатор – 1 шт., перетворювач частоти змінного струму з інвертором – 1 шт.);

- Башта (секції башти – комплект з 6 шт., мережевий кабель – 1 комплект, волоконно-оптичний кабель – 1 комплект). 

10. Тузлівська ВЭС потужністю до 20 МВт, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Тузли, вул. Горького, буд.19 д, у т.ч.:

 

1) Вітроелектроустановка №406 та обладнання у складі:

- Ротор (лопаті – 3шт., ступиця ротора – 1 шт., ковпак ступиці – 1 шт. з 3 частин);

- Гондола (корпус гондоли з комплектуючими – 1 шт., редуктор – 1 шт., канали повітряводу – 1 комплект з 2 шт., шафа перемикання – 1 шт., трансформатор – 1 шт., перетворювач частоти змінного струму з інвертором – 1 шт.);

- Башта (секції башти – комплект з 6 шт., мережевий кабель – 1 комплект, волоконно-оптичний кабель – 1 комплект). 

2) Вітроелектроустановка №403 та обладнання у складі:

- Ротор (лопаті – 3шт., ступиця ротора – 1 шт., ковпак ступиці – 1 шт. з 3 частин);

- Гондола (корпус гондоли з комплектуючими – 1 шт., редуктор – 1 шт., канали повітряводу – 1 комплект з 2 шт., шафа перемикання – 1 шт., трансформатор – 1 шт., перетворювач частоти змінного струму з інвертором – 1 шт.);

- Башта (секції башти – комплект з 6 шт., мережевий кабель – 1 комплект, волоконно-оптичний кабель – 1 комплект). 

3) Вітроелектроустановка №404, та обладнання у складі:

- Ротор (лопаті – 3шт., ступиця ротора – 1 шт., ковпак ступиці – 1 шт. з 3 частин);

- Гондола (корпус гондоли з комплектуючими – 1 шт., редуктор – 1 шт., канали повітряводу – 1 комплект з 2 шт., шафа перемикання – 1 шт., трансформатор – 1 шт., перетворювач частоти змінного струму з інвертором – 1 шт.);

- Башта (секції башти – комплект з 6 шт., мережевий кабель – 1 комплект, волоконно-оптичний кабель – 1 комплект).  .

4) Вітроелектроустановка №402, та обладнання у складі:

- Ротор (лопаті – 3шт., ступиця ротора – 1 шт., ковпак ступиці – 1 шт. з 3 частин);

- Гондола (корпус гондоли з комплектуючими – 1 шт., редуктор – 1 шт., канали повітряводу – 1 комплект з 2 шт., шафа перемикання – 1 шт., трансформатор – 1 шт., перетворювач частоти змінного струму з інвертором – 1 шт.);

- Башта (секції башти – комплект з 6 шт., мережевий кабель – 1 комплект, волоконно-оптичний кабель – 1 комплект). 

5) Вітроелектроустановка №401, та обладнання у складі:

- Ротор (лопаті – 3шт., ступиця ротора – 1 шт., ковпак ступиці – 1 шт. з 3 частин);

- Гондола (корпус гондоли з комплектуючими – 1 шт., редуктор – 1 шт., канали повітряводу – 1 комплект з 2 шт., шафа перемикання – 1 шт., трансформатор – 1 шт., перетворювач частоти змінного струму з інвертором – 1 шт.);

- Башта (секції башти – комплект з 6 шт., мережевий кабель – 1 комплект, волоконно-оптичний кабель – 1 комплект). 

11. Вітроелектроустановка №1, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, буд.130 та обладнання у складі:

- Ротор (лопаті – 3шт., ступиця ротора – 1 шт., ковпак ступиці – 1 шт. з 3 частин);

- Гондола (корпус гондоли з комплектуючими – 1 шт., редуктор – 1 шт., канали повітряводу – 1 комплект з 2 шт., шафа перемикання – 1 шт., трансформатор – 1 шт., перетворювач частоти змінного струму з інвертором – 1 шт.);

- Башта (секції башти – комплект з 6 шт., мережевий кабель – 1 комплект, волоконно-оптичний кабель – 1 комплект). 

12. Вітроелектроустановка №2, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Червоне Парутине, вул. Степова, 35 та обладнання у складі:

- Ротор (лопаті – 3шт., ступиця ротора – 1 шт., ковпак ступиці – 1 шт. з 3 частин);

- Гондола (корпус гондоли з комплектуючими – 1 шт., редуктор – 1 шт., канали повітряводу – 1 комплект з 2 шт., шафа перемикання – 1 шт., трансформатор – 1 шт., перетворювач частоти змінного струму з інвертором – 1 шт.);

- Башта (секції башти – комплект з 6 шт., мережевий кабель – 1 комплект, волоконно-оптичний кабель – 1 комплект). 

13. Вітроелектроустановка №3, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, 132 та обладнання у складі:

- Ротор (лопаті – 3шт., ступиця ротора – 1 шт., ковпак ступиці – 1 шт. з 3 частин);

- Гондола (корпус гондоли з комплектуючими – 1 шт., редуктор – 1 шт., канали повітряводу – 1 комплект з 2 шт., шафа перемикання – 1 шт., трансформатор – 1 шт., перетворювач частоти змінного струму з інвертором – 1 шт.);

- Башта (секції башти – комплект з 6 шт., мережевий кабель – 1 комплект, волоконно-оптичний кабель – 1 комплект). 

14. Вітроелектроустановка №4, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, 134 та обладнання у складі:

- Ротор (лопаті – 3шт., ступиця ротора – 1 шт., ковпак ступиці – 1 шт. з 3 частин);

- Гондола (корпус гондоли з комплектуючими – 1 шт., редуктор – 1 шт., канали повітряводу – 1 комплект з 2 шт., шафа перемикання – 1 шт., трансформатор – 1 шт., перетворювач частоти змінного струму з інвертором – 1 шт.);

- Башта (секції башти – комплект з 6 шт., мережевий кабель – 1 комплект, волоконно-оптичний кабель – 1 комплект). 

15. Вітроелектроустановка №5, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Радянська, 137 та обладнання у складі:

- Ротор (лопаті – 3шт., ступиця ротора – 1 шт., ковпак ступиці – 1 шт. з 3 частин);

- Гондола (корпус гондоли з комплектуючими – 1 шт., редуктор – 1 шт., канали повітряводу – 1 комплект з 2 шт., шафа перемикання – 1 шт., трансформатор – 1 шт., перетворювач частоти змінного струму з інвертором – 1 шт.);

- Башта (секції башти – комплект з 6 шт., мережевий кабель – 1 комплект, волоконно-оптичний кабель – 1 комплект). 

16. Вітроелектроустановка №6, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Радянська, 139 та обладнання у складі:

- Ротор (лопаті – 3шт., ступиця ротора – 1 шт., ковпак ступиці – 1 шт. з 3 частин);

- Гондола (корпус гондоли з комплектуючими – 1 шт., редуктор – 1 шт., канали повітряводу – 1 комплект з 2 шт., шафа перемикання – 1 шт., трансформатор – 1 шт., перетворювач частоти змінного струму з інвертором – 1 шт.);

- Башта (секції башти – комплект з 6 шт., мережевий кабель – 1 комплект, волоконно-оптичний кабель – 1 комплект). 

17. Вітроелектроустановка № 7, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Радянська, 141 та обладнання у складі:

- Ротор (лопаті – 3шт., ступиця ротора – 1 шт., ковпак ступиці – 1 шт. з 3 частин);

- Гондола (корпус гондоли з комплектуючими – 1 шт., редуктор – 1 шт., канали повітряводу – 1 комплект з 2 шт., шафа перемикання – 1 шт., трансформатор – 1 шт., перетворювач частоти змінного струму з інвертором – 1 шт.);

- Башта (секції башти – комплект з 6 шт., мережевий кабель – 1 комплект, волоконно-оптичний кабель – 1 комплект). 

18. Вітроелектроустановка № 8, зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, 128 та обладнання у складі:

- Ротор (лопаті – 3шт., ступиця ротора – 1 шт., ковпак ступиці – 1 шт. з 3 частин);

- Гондола (корпус гондоли з комплектуючими – 1 шт., редуктор – 1 шт., канали повітряводу – 1 комплект з 2 шт., шафа перемикання – 1 шт., трансформатор – 1 шт., перетворювач частоти змінного струму з інвертором – 1 шт.);

- Башта (секції башти – комплект з 6 шт., мережевий кабель – 1 комплект, волоконно-оптичний кабель – 1 комплект).

19. Комплекс будівель та споруд вітроелектроустановки №9, загальною площею 14,9 кв.м., зареєстрований за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, буд.126 та обладнання у складі:

- Ротор (лопаті – 3шт., ступиця ротора – 1 шт., ковпак ступиці – 1 шт. з 3 частин);

- Гондола (корпус гондоли з комплектуючими – 1 шт., редуктор – 1 шт., канали повітряводу – 1 комплект з 2 шт., шафа перемикання – 1 шт., трансформатор – 1 шт., перетворювач частоти змінного струму з інвертором – 1 шт.);

- Башта (секції башти – комплект з 6 шт., мережевий кабель – 1 комплект, волоконно-оптичний кабель – 1 комплект).  .

20. Вітроелектроустановка №10, що зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, буд.124 та обладнання у складі:

- Ротор (лопаті – 3шт., ступиця ротора – 1 шт., ковпак ступиці – 1 шт. з 3 частин);

- Гондола (корпус гондоли з комплектуючими – 1 шт., редуктор – 1 шт., канали повітряводу – 1 комплект з 2 шт., шафа перемикання – 1 шт., трансформатор – 1 шт., перетворювач частоти змінного струму з інвертором – 1 шт.);

- Башта (секції башти – комплект з 6 шт., мережевий кабель – 1 комплект, волоконно-оптичний кабель – 1 комплект). 

 

ПРАТ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ»

 

 

 1.  

Договір застави

 • Майнові права - права вимоги від Боржника (ДП «ЕНЕРГОРИНОК») виконання зобов’язань на користь Заставодавця, в складі, обсязі та в строки, передбачені Контрактом №8017/02 від 25.01.2012 року, зі змінами та доповненнями, укладеними між Заставодавцем та Боржником

 

ДП «ЕНЕРГОРИНОК»

(21515381)

 

 та укласти з цією метою договори застави з АТ «Ощадбанк».

Погодити укладання між Товариством та АТ «Ощадбанк» договору/договорів про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом  включення відповідного застереження в договір /договори застави (іпотеки), що будуть укладені між Товариством та АТ «Ощадбанк», яке передбачає можливість передачі АТ «Ощадбанк» як заставодержателю (іпотекодержателю) права власності на предмет  застави (іпотеки) в рахунок виконання основного зобов’язання та право АТ «Ощадбанк» як заставодержателя (іпотекодержателя) від свого імені продати предмет застави (іпотеки) будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу. 

3. Звернутися до ТОВ «ФУРЛЕНДЕР ВІНДТЕХНОЛОДЖІ» (37011495), Єфімова Максима Вікторовича (ідентифікаційний номер 2733307997), Мкртчана Едуарда Олеговича (3447805711) з проханням про надання вказаними особами поруки (солідарної, в повному обсязі) в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства за Кредитними договорами та укладення у зв’язку з цим з Банком договорів поруки. У випадку погодження зазначеними особами надання поруки за зобов’язаннями Товариства за Кредитними договорами укласти та підписати  договори поруки від імені Товариства (як боржника).

4. Звернутися до KARALIA HOLDINGS LIMITED (HE 293440), з проханням про надання вказаною особою майнової поруки в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за Кредитними договорами та укладення у зв’язку з цим з Банком договору\договорів застави (акцій та корпоративних прав).

5. Звернутися до ТОВ "УК "ВІТРОПАРКИ УКРАЇНИ" (37944343)  з проханням про надання вказаною особою майнової поруки в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за Кредитними договорами та укладення у зв’язку з цим з Банком договору\договорів застави (акцій та корпоративних прав).

6. Уповноважити Директора Товариства Лянного Юрія Миколайовича або іншу уповноважену особу Товариства, в тому числі яка діє на підставі довіреності Товариства, на укладення та підписання від імені Товариства Кредитних договорів з АТ «Ощадбанк» та  договору\ договорів застави (іпотеки) рухомого та нерухомого майна, на умовах, визначених в цьому рішенні, а також будь-яких додаткових договорів до них. Надати право Директору Товариства Лянному Юрію Миколайовичу або іншій уповноваженій особі Товариства, в тому числі яка діє на підставі довіреності Товариства, визначати на власний розсуд будь-які умови Кредитних договорів та договору\договорів застави з АТ «Ощадбанк», що будуть укладені на виконання цього рішення, в тому числі  визначати структуру забезпечення за Кредитними договорами,   перелік майна, що передається в іпотеку та заставу АТ «Ощадбанк», визначати договірну вартість предмета застави, яка може бути меншою за ринкову (оціночну) вартість, підписувати від імені Товариства договори поруки, що укладатимуться в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Ощадбанк»», вчиняти всі необхідні  юридичні дії, направлені на оформлення, укладення, підписання, виконання, зміни вищевказаних договорів.

 

Пропозиції у письмовій формі щодо внесення змін до проекту порядку денного приймаються за адресою:                                            вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021. Телефон для довідок: (0512) 58-08-07.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетні «Відомості НКЦПФР» №36 від 21.02.2018 року та місцевому виданні «Дивіденди-Столиця» №11  від 21.02.2018 року.

 

Директор Товариства              ________________               Ю.М. Лянной

 

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21.02.2018 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 02.03.2018 року

 

Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.