0%

30.11.2017

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (із змінами в порядку денному)

Шановні акціонери!

 

Відповідно до пропозиції акціонера KARALIA HOLDINGS LIMITED (КАРАЛІЯ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) від 23.11.2017 та протоколу позачергового засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ» №108-11/2017 від 27.11.2017 року до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства включено питання № 5 «Про внесення змін до Статуту Товариства і затвердження Статуту у новій редакції».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 01021, вул. Кловський узвіз, 7, м. Київ (надалі - Товариство) повідомляє Вас, що 15.12.2017 року об 11.00 годині за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбудеться 15.12.2017 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 11.12.2017р. відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по п’ятницю - з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год., за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.wpu.com.ua/

 

  Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 

  1.        Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення:

«1.Обрати Лічильну комісію у складі Погребицького М.М. та Скоренко І.В.
  2. Обрати Головою Лічильної комісії Погребицького М.М.

  3. Обрати Секретарем Лічильної комісії Скоренко І.В.».

 

 

  1.        Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

 «Встановити наступний регламент позачергових Загальних зборів акціонерів:

-       доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин;
-       обговорення кожного питання з порядку денного Загальних зборів акціонерів    –     до 5 хвилин;

-       встановити, що кожен бюлетень для голосування засвідчується підписами членів лічильної комісії.

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Єременка В.В., обрати секретарем Загальних зборів акціонерів              Ульященко Л.А.».

 

 

3.       Про затвердження звіту про незалежну оцінку вартості майна, що знаходиться у заставі ПАТ «Сбербанк».

Проект рішення:

 «Затвердити звіт про незалежну оцінку вартості майна, що знаходиться у заставі ПАТ «Сбербанк», складений                        ТОВ «Глобал Аппрейзел»

 

4.    Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину про отримання кредиту з АТ «Ощадбанк» та супутніх правочинів (іпотеки, застави, страхування та інших).

 

 

Проект рішення:

«1. Надати попередню згоду на вчинення значного правочину -  укладення (підписання) кредитного договору з АТ «Ощадбанк» та супутніх правочинів (договорів іпотеки, застави, страхування та інших), які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, відповідно до умов кредитування та структури забезпечення, що будуть прийняті кредитним  комітетом  АТ «Ощадбанк».

2.  Встановити ліміт загальної суми укладення (підписання) Товариством кредитного договору з                                   АТ «Ощадбанк» не більше 34 500 000,00 євро (тридцять чотири мільйони п’ятсот тисяч євро 00 євроцентів) в еквіваленті в гривні за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення договору та погодити суму платежів (проценти, комісійні винагороди тощо). Еквівалент  34 500 000,00 євро (тридцять чотири мільйони п’ятсот  тисяч євро 00 євроцентів) за офіційним курсом Національного банку України станом на 15.12.2017 року становить ____ гривень.

3. Уповноважити Директора Товариства Лянного Юрія Миколайовича (або особу, яку він уповноважив на підставі довіреності або відповідного наказу) на вчинення Товариством значного правочину - укладення (підписання) кредитного договору з АТ «Ощадбанк» та супутніх правочинів (договорів іпотеки, застави, страхування та інших) та доручити йому вчинити всі необхідні і достатні юридичної дії, направлені на оформлення, укладення, підписання, виконання, зміни вищевказаних договорів. Умови кредитного договору з                            АТ «Ощадбанк» та супутніх правочинів (договорів іпотеки, застави, страхування та інших) визначити на власний розсуд, відповідно до умов кредитування і структури забезпечення, що будуть прийняті кредитним комітетом  АТ «Ощадбанк» та з урахуванням положень даного Протоколу».

 

5. Про внесення змін до Статуту Товариства і затвердження Статуту у новій редакції.

 

Проект рішення:

«Внести зміни до Статуту Товариства і затвердити Статут у новій редакції згідно додатку 1 до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів».

 

Пропозиції у письмовій формі щодо внесення змін до проекту порядку денного приймаються за адресою:                                            вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021. Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.

 

 

Директор Товариства              ________________               Ю.М. Лянной

 

 

Завантажити статут