0%

09.04.2019

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!

 

Відповідно до пропозиції акціонера KARALIA HOLDINGS LIMITED (КАРАЛІЯ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) від 05.04.2019 року та протоколу позачергового засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ» № 178-04/2019  від 08.04.2019  року до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 26.04.2019 року, додатково включено питання  № 10, № 11, № 12 з проектами рішень та включено нові проекти рішень до питання № 1 та № 8 порядку денного.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 01021, вул. Кловський узвіз, 7, м. Київ (надалі - Товариство) повідомляє Вас, що 26.04.2019 року об 11.00 годині за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021, відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових Загальних зборах акціонерів відбудеться 26.04.2019 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 22.04.2019р. відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 21.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій складає 1 650 000 одиниць, загальна кількість голосуючих акцій становить 1 650 000 одиниць.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по п’ятницю - з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год., за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, які надають їм право брати учать та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

акціонерам необхідно мати при собі паспорт;

представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.wpu.com.ua/

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», тис. грн.

 

Найменування показника

Період

2018 рік

звітний

2017 рік попередній

Усього активів

1 866 686

929 706

Нематеріальні активи

11

19

Основні засоби (за залишковою вартістю)

947 358

671 766

Запаси

2 496

2 440

Сумарна дебіторська заборгованість

791 241

219 435

Гроші та їх еквіваленти

139

24 662

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(599 689)

(809 887)

Власний капітал

(598 039)

(808 237)

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1 650

1 650

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

1 990 055

1 411 663

Поточні зобов’язання і забезпечення

474 670

326 280

 в т. ч. поточні забезпечення

280

215

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

210 198

(39 650)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 650 000

1 650 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

127

(24)

 

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

 

Проект рішення:

 

«1. Обрати Лічильну комісію у складі Погребицького М.М. та Зосименко І.В.

  2. Обрати Головою Лічильної комісії Погребицького М.М.

  3. Обрати Секретарем Лічильної комісії Зосименко І.В.»

 

2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів, в тому числі про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

 

Проект рішення:

 

«Встановити наступний регламент річних Загальних зборів акціонерів:

- доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин;

- обговорення кожного питання з порядку денного Загальних зборів акціонерів  –  до 5 хвилин;

- встановити, що кожен бюлетень для голосування засвідчується підписами членів лічильної комісії».

 

3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

 

Проект рішення:

 

«Обрати Головуючим річних Загальних зборах акціонерів Єременка Владислава Вікторовича, обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Ульященко Людмилу Андріївну».

 

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік та балансу Товариства за 2018 рік.

 

Проект рішення:

 

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік та баланс Товариства за 2018 рік».

 

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

 

Проект рішення:

 

«Не приймати рішення про виплату дивідендів за підсумками 2018 р. у зв’язку з необхідністю направлення прибутку на покриття збитків за підсумками господарської діяльності Товариства попередніх періодів та з огляду на обмеження, встановлені ст. 31 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової  ради за 2018 рік, звіту Виконавчого органу (Директора) за 2018 рік,  звіту  Ревізійної  комісії (Ревізора) Товариства за 2018 рік.

 

Проект рішення:

 

«Затвердити звіт Наглядової  ради за 2018 рік, звіт Виконавчого органу (Директора) за 2018 рік,  звіт Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2018 рік».

 

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 

Проект рішення:

 

«Висновки та аудиторський звіт МПП АФ «Символ-Аудит» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік прийняти до уваги».

 

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання нових членів Наглядової ради Товариства.

 

Проект рішення:

 

«1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Автомонова Олега Петровича, Ульященко Людмили Андріївни та Єременка Владислава Вікторовича.

2. Обрати Наглядову раду на строк до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів у такому складі:

1.          Автомонов Олег Петрович (паспорт СН 518131, виданий Дарницьким РУ ГУМВС України в місті Києві 03 червня 1997 року) - представник акціонера KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛІА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД.

2.          Ульященко Людмила Андріївна (паспорт ВК 306971, виданий Краматорським МВ ГУМВС у Донецькій області 17 жовтня 2006 року) - представник акціонера KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛІА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД.

3.          Єременко Владислав Вікторович (паспорт СВ 803639 виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 01.07.2002р.) - представник групи акціонерів – ТОВ «УК «ВІТРОПАРКИ УКРАЇНИ», ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРМАШІНВЕСТ», яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок пайового венчурного інвестиційного фонду «ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ» не диверсифікованого виду закритого типу ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРМАШІНВЕСТ».

 

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

 

Проект рішення:

 

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, та встановити розмір їх винагороди.

2. Уповноважити Директора Товариства Лянного Юрія Миколайовича або іншу уповноважену особу Товариства, в тому числі яка діє на підставі довіреності Товариства, на укладення та підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства та вчиняти всі необхідні  юридичні дії, направлені на оформлення, укладення, підписання, виконання, зміни вищевказаних договорів».

 

10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

 

Проект рішення:

 

«Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додаток 1 до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ» за 2018 рік від 26.04.2019 року)».

 

11. Прийняття рішення про затвердження нових редакцій Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду.

 

Проект рішення:

 

«Затвердити нову редакцію:

 - Положення про Загальні збори акціонерів (Додаток № 2 до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ» за 2018 рік від 26.04.2019 року),

- Положення про Наглядову раду (Додаток № 3 до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ» за 2018 рік від 26.04.2019 року).»

 

12. Про погодження вчинення значного правочину – підписання (укладання) Договору субординації боргу з CHATAR ENTERPRISES LIMITED та АТ «Ощадбанк».

 

Проект рішення:

 

 «1. Погодити вчинення значного правочину -  підписання (укладання) Договору субординації боргу з CHATAR ENTERPRISES LIMITED та АТ «Ощадбанк».

2.  Затвердити повноваження Директора Товариства Лянного Юрія Миколайовича (або особи, яку він уповноважив на підставі довіреності або відповідного наказу) на підписання (укладання) Договору субординації боргу з CHATAR ENTERPRISES LIMITED та АТ «ОЩАДБАНК» та доручити йому вчинити всі необхідні і достатні юридичної дії, направлені на оформлення, укладення, підписання, виконання, зміни вищевказаного договору. Умови Договору субординації боргу з CHATAR ENTERPRISES LIMITED та АТ «ОЩАДБАНК» визначити на власний розсуд, відповідно до умов Кредитного договору № 1157/31/2 від 29 березня 2018 року  та Договору кредитної лінії № 1169/31/2 від 05 квітня 2018 року, укладених між АТ «ОЩАДБАНК» та ПрАТ «Вітряний парк Очаківський», та з урахуванням положень даного Протоколу».

 

Пропозиції у письмовій формі щодо внесення змін до проекту порядку денного приймаються за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021. Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.

 

 

 

Директор Товариства                                      ________________                                   Ю.М. Лянной

 

Электронный пiдпис

 

Додано 25.04.2019

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22.04.2019 року.

п/п

НАЙМЕНУВАННЯ АКЦІОНЕРА

Загальна кількість ЦП (акцій)

Загальна номінальна вартість ЦП (акцій)

Кількість голосуючих ЦП (акцій)

% у

СК

 

1

 

KARALIA HOLDINGS LIMITED (КАРАЛІА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)

1 633 500

1 633 500,00

1 633 500

99%

 

 

2

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ «ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ»

12 375

12 375,00

12 375

0,75%

 

 

 

 

3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРМАШІНВЕСТ», яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок пайового венчурного інвестиційного фонду "ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ" недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРМАШІНВЕСТ»

4 125

4 125,00

4 125

0,25%

Всього:

1 650 000

1 650 000,00

1 650 000

100%