0%

20.03.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!

 

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, місцезнаходження – 01021, вул.. Кловський узвіз, 7, м. Київ (надалі - Товариство) повідомляє, що 27.04.2017 року об 11.00 годині за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів відбудеться 27.04.2017 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 21.04.2017 р. відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по п’ятницю - з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год. за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.wpu.com.ua/

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», тис. грн.

 

№ п/п

Найменування показника

Період

2016 рік

(звітний)

2015 рік

(попередній)

1.

Усього активів

922 567,9

937 159,9

2.

Основні засоби

851 001,6

782 066,0

3.

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

4.

Запаси

3 838,5

47 992,4

5.

Сумарна дебіторська заборгованість

47 510,4

71 947,9

6.

Грошові кошти та їх еквіваленти

13 401,6

10 976,1

7.

Нерозподілений прибуток

(770 283,5)

(811 961,1)

8.

Власний капітал

(768 633,5)

(810 311,1)

9.

Статутний капітал

1 650

1 650

10.

Довгострокові зобов`язання

1 350 126,5

1 380 440,9

11.

Поточні зобов`язання

341 074,9

367 030,1

12.

Чистий прибуток (збиток)

41 677,6

(316 611,6)

13.

Середньорічна кількість акцій, шт.

1 650 000

1 650 000

14.

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.

-

-

15.

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

16.

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

27

27

 

 

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення: 

«1.Обрати Лічильну комісію у складі Погребицького М.М. та Скоренко І.В.
  2. Обрати Головою Лічильної комісії Погребицького М.М.

  3. Обрати Секретарем Лічильної комісії Скоренко І.В.»

2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів, в тому числі про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

«Встановити наступний регламент річних Загальних зборів акціонерів:

-       доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин;
-       обговорення кожного питання з порядку денного Загальних зборів акціонерів    –     до 5 хвилин;

-       встановити, що кожен бюлетень для голосування засвідчується підписами членів лічильної комісії».

 

3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

«Обрати Головуючим річних Загальних зборах акціонерів Єременка Владислава Вікторовича, обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Ульященко Людмилу Андріївну»

 

4.  Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік та баланс Товариства за 2016 рік»

 

5.  Розподіл  прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

«Не приймати рішення про виплату дивідендів за підсумками 2016 р. з огляду на від`ємну суму нерозподіленого прибутку минулих років та обмеження, встановлені ст. 31 Закону України «Про акціонерні товариства» та розглянути питання про шляхи покриття збитків протягом  2017 р. або за підсумками 2017р.»

 

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової  ради за 2016 рік,  звіту Виконавчого органу (Директора) за 2016 рік,  звіту  Ревізійної  комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової  ради за 2016 рік, звіт Виконавчого органу (Директора) за 2016 рік,  звіт  Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2016 рік».

 

7. Прийняття рішення щодо погодження укладення договорів про внесення змін до кредитних договорів, договорів застави та іпотечних договорів з відповідними фінансово-кредитними установами.

Проект рішення:

«Попередньо погодити прийняття рішення щодо укладання договорів про внесення змін до кредитних договорів, договорів застави та іпотечних договорів з відповідними фінансово-кредитними установами протягом 1 (одного) року. Уповноважити Наглядову раду на прийняття рішення щодо погодження умов конкретних правочинів».

 

8. Прийняття рішення про  припинення  повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

«Обрати Наглядову раду на строк до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів у такому складі:

  1. Автомонов Олег Петрович (паспорт СН 518131, виданий Дарницьким РУ ГУМВС України в місті Києві 03 червня 1997 року) - представник акціонера KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛІА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД.
  2. Ульященко Людмила Андріївна (паспорт ВК 306971, виданий Краматорським МВ ГУМВС у Донецькій області 17 жовтня 2006 року) - представник акціонера KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛІА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД.
  3. Єременко Владислав Вікторович (паспорт СВ 803639 виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 01.07.2002р.) - представник групи акціонерів – ТОВ «УК «ВІТРОПАРКИ УКРАЇНИ», ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРМАШІНВЕСТ», яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок пайового венчурного інвестиційного фонду «ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ» не диверсифікованого виду закритого типу ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРМАШІНВЕСТ», ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє від імені, за рахунок та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «М-КАПІТАЛ»)».

 

 

 

Директор Товариства                                      ________________                                   Ю.М. Лянной

 

 

Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.

 

 

 

 

 

 

Повідомлення опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 53 від 20.03.2017 року та місцевому друкованому виданні «Дивіденди-Столиця» № 5-6 від 20.03.2017 року.