0%

19.12.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01021, Київ, Кловський узвiз, 7

4. Код за ЄДРПОУ

37097399

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Електронна поштова адреса

office-ochakov@wpu.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.12.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

242 Вiдомостi НКЦПФР

20.12.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.wpu.com.ua/

в мережі Інтернет

19.12.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

15.12.2017

1120116.7

937159.9

119.52

Зміст інформації:

На позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» вiд 15.12.2017р. було прийняте рiшення:
1. Надати попередню згоду на вчинення значного правочину - укладення (пiдписання) кредитного договору з АТ «Ощадбанк» та супутнiх правочинiв (договорiв iпотеки, застави, страхування та iнших), якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, вiдповiдно до умов кредитування та структури забезпечення, що будуть прийнятi кредитним комiтетом АТ «Ощадбанк».
2. Встановити лiмiт загальної суми укладення (пiдписання) Товариством кредитного договору з АТ «Ощадбанк» не бiльше 34 500 000,00 євро (тридцять чотири мiльйони п’ятсот тисяч євро 00 євроцентiв) в еквiвалентi в гривнi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладення договору та погодити суму платежiв (проценти, комiсiйнi винагороди тощо). Еквiвалент 34 500 000,00 євро (тридцять чотири мiльйони п’ятсот тисяч євро 00 євроцентiв) за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на 15.12.2017 року становить 1 120 116 744,00 гривень (один мiльярд сто двадцять мiльйонiв сто шiстнадцять тисяч сiмсот сорок чотири гривнi 00 копiйок).
3. Уповноважити Директора Товариства Лянного Юрiя Миколайовича (або особу, яку вiн уповноважив на пiдставi довiреностi або вiдповiдного наказу) на вчинення Товариством значного правочину - укладення (пiдписання) кредитного договору з АТ «Ощадбанк» та супутнiх правочинiв (договорiв iпотеки, застави, страхування та iнших) та доручити йому вчинити всi необхiднi i достатнi юридичної дiї, направленi на оформлення, укладення, пiдписання, виконання, змiни вищевказаних договорiв. Умови кредитного договору з АТ «Ощадбанк» та супутнiх правочинiв (договорiв iпотеки, застави, страхування та iнших) визначити на власний розсуд, вiдповiдно до умов кредитування i структури забезпечення, що будуть прийнятi кредитним комiтетом АТ «Ощадбанк» та з урахуванням положень даного Протоколу».
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 650 000 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1 650 000 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1 650 000 штук, "проти" - 0 ;