0%

30.04.2018

Річна фінансова інформація ТОВ «Вітряний парк Благодатний» за 2017 рік

Річна фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТРЯНИЙ ПАРК БЛАГОДАТНИЙ»

 (код ЄДРПОУ: 41290100) за 2017 рік.

Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Мале приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Символ-Аудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)

23399660

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

54058, м. Миколаїв, вул. Озерна, 31/135

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0855 26.01.2001

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Не змінюючи наш висновок, ми звертаємо увагу на те, що розмір чистих активів менш за розмір статутного капіталу. Розмір чистих активів, які є менш за статутний капітал, викликаний  наявністю збитків. Збитки звітного року виникли в період підготовчого етапу до проведення виробничої діяльності і з отриманням значних кредитних коштів, що призвело до великих фінансових втрат.

В звітному 2017 році діяльність ТОВ «Вітряний парк Благодатний» була пiдвержена економiчним, полiтичним i соцiальним ризикам, якi присутнi при веденнi господарської дiяльностi в Українi. Значний вплив на формування збиткiв звiтного року зробили суми курсових рiзниць, якi виникли в зв’язку iз коливанням курсу валют та були вiднесенi до витрат згiдно вимог нацiональних стандартiв облiку, також, нарахованi проценти за отриманi кредити.

Фiнансова звiтнiсть складена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi ТОВ «Вітряний парк Благодатний», бо органи керiвництва не мають намiру лiквiдувати чи припинити його дiяльнiсть, активи та зобов’язання вiдображаються, виходячи з того, що ТОВ «Вiтряний парк Вітряний парк Благодатний» зможе реалiзувати свої активи та погасити зобов’язання в звичайному ходi бiзнесу.

Номер та дата договору на проведення аудиту

022/04-2018
27.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

27.02.2018
19.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

19.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

14000

 

Річна фінансова звітність за 2017 рік