0%

26.04.2019

Річна фінансова інформація ТОВ «Вітряний парк Благодатний» за 2018 рік.

Річна фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТРЯНИЙ ПАРК БЛАГОДАТНИЙ»

 (код ЄДРПОУ: 41290100) за 2018 рік.

Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Мале приватне підприємство аудиторська фірма «Символ-Аудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)

23399660

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

54058, м. Миколаїв, вул. Озерна, 31/135

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0855 26.01.2001

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2018
31.12.2018

Думка аудитора

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Ми звертаємо увагу  на те, що розмір чистих активів менш за розмір статутного капіталу, що суперечить вимогам п.4 ст. 144 Цивільного кодексу України. Розмір чистих активів, які є менш за статутний капітал, викликаний наявністю збитків, що виникли в період підготовчого етапу до проведення виробничої діяльності. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Збитки минулих періодів пов’язані з підготовчими роботами до проведення виробничої діяльності, крім того, і з отримання значних кредитних коштів, що призвело до великих фінансових витрат, та із значними сумами курсових різниць, які виникли в зв’язку із коливанням курсу валют та були віднесені до витрат згідно вимог національних стандартів обліку.

В звітному році за результатами господарчої діяльності ТОВ «Вітряний парк Благодатний» отримано прибуток, який зменшив збитки минулих періодів.

Фінансова звітність складена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi ТОВ «Вітряний парк Благодатний», бо органи керiвництва не мають намiру лiквiдувати чи припинити його дiяльнiсть, активи та зобов’язання вiдображаються, виходячи з того, що ТОВ «Вiтряний парк Вітряний парк Благодатний» зможе реалiзувати свої активи та погасити зобов’язання в звичайному ходi бiзнесу.

Номер та дата договору на проведення аудиту

024/02-2019
13.02.2019

Дата початку та дата закінчення аудиту

13.02.2019
20.03.2019

Дата аудиторського висновку (звіту)

20.03.2019

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

12000

 

Річна фінансова звітність за 2018 рік

Аудиторський звіт за 2018 рік