0%

07.05.2020

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

                                                                                        Додаток 38

                                                                                                                              до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                              цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

 

              06.05.2020

             (дата реєстрації емітентом
                  електронного документа)

 

               № 060520

                  вихідний реєстраційний
                  номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

 

Директор

 

 

 

Лянной Юрiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

37097399

4. Місцезнаходження емітента

01021 м. Київ ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН Київ ВУЛ.ПАРКОВА ДОРОГА, БУД. 16-А,  НЕЖИТ. ПРИМIЩ. 28

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Адреса електронної пошти

office-ochakov@wpu.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

Рішення загальних зборів акціонерів

рiчних Загальних зборiв акцiонерiв від 29.04.2020

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

 

 

Україна

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

 

Річну інформацію розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.wpu.com.ua/

 

06.05.2020

(URL-адреса сторінки)

 

(дата)

Документ для завантаження