0%

26.04.2019

«Річна інформація ПрАТ «Вітряний парк Очаківський» (емітента цінних паперів) за 2018 рік»

                                                                                                                                             Додаток 38

                                                                                                                                до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                                цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                               

                             Титульний аркуш

 

 

               

             (дата реєстрації емітентом
                  електронного документа)

 

               №  

                  вихідний реєстраційний
                  номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

 

Директор

 

 

 

Лянной Юрiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

37097399

4. Місцезнаходження емітента

01021 м. Київ н/д Київ Кловський узвiз, 7

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Адреса електронної пошти

office-ochakov@wpu.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

.  .   

 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

 

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.wpu.com.ua/

 

26.04.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 

Документы для завантаження