0%

25.03.2015

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7; головний офіс - 54010, м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301, (надалі за текстом -  ПрАТ «Вітряний парк Очаківський» або Товариство) повідомляє Вас, що 27 квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою: 01021, м. Київ,
вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів відбудеться 27 квітня 2015 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз ,7, кабінет 49/1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.02.2015р. відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 26 квітня 2015 року (включно) з понеділка по четвер - з 09.00 год. до 18.00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: м. Миколаїв,
вул. Морехідна, 14, оф. 301. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки головного бухгалтера Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо. 

27 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний)

  1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
  2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
  3. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
  4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік та балансу Товариства за 2014 рік. 
  5. Розподіл  прибутку і збитків Товариства за 2014 рік. 
  6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової  ради за 2014 рік,  звіту Виконавчого органу (Директора) за 2014 рік,  звіту  Ревізійної  комісії Товариства за 2014 рік.
  7. Прийняття рішення щодо затвердження договорів про внесення змін до кредитних договорів, договорів застави та іпотечних договорів, укладених Товариством з відповідними фінансово-кредитними установами на підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства.
  8. Прийняття рішення щодо укладання з відповідними фінансово-кредитними установами договорів застави, іпотеки, поруки, відступлення права вимоги та інших договорів забезпечення. Про затвердження ринкової вартості майна, яке передається Товариством в заставу/іпотеку банківським установам в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства перед банківськими установами.
  9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
  10. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства, згідно з якою пункт 8.2.4. викладається у наступній редакції: «Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не меншої за встановлену чинним  законодавством кількості голосуючих акцій. Акціонери Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства не мають права приймати рішення з питань, що не включені до порядку денного Загальних зборів Товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», тис. грн.

№ п/п

Найменування показника

Період

2014 рік
(звітний)

2013 рік
(попередній)

1.

Усього активів

774 230,0

636 873,0

2.

Основні засоби

527 065,9

580 578,4

3.

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

4.

Запаси

1 256,3

674,5

5.

Сумарна дебіторська заборгованість

89 171,8

11 501,1

6.

Грошові кошти та їх еквіваленти

2 656,8

5 483,3

7.

Нерозподілений прибуток

(495 349,5)

(22 334,9)

8.

Власний капітал

(493 699,5)

(20 684,9)

9.

Статутний капітал

1 650,0

1 650,0

10.

Довгострокові зобов`язання

1 038 434,4

602 647,5

11.

Поточні зобов`язання

229 338,1

2 408,3

12.

Чистий прибуток (збиток)

(473 014,6)

4 189,0

13.

Середньорічна кількість акцій, шт.

1 650,0

1 650,0

14.

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.

-

-

15.

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

16.

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

27

36

Директор Товариства Ю.М. Лянной