0%

20.08.2019

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

     
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

200819

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Директор

 

 

 

Лянной Юрiй Миколайович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01021, Миколаївська обл., Київ, Кловський узвiз, 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

37097399

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Адреса електронної пошти

office-ochakov@wpu.com.ua

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.wpu.com.ua/

 

20.08.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.08.2019

припинено повноваження

Ревiзор

Гаспарян Анатолiй Володимирович

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 19.08.2019 року було прийняте рiшення: достроково припинити повноваження Ревiзора Товариства: Гаспаряна Анатолiя Володимировича (на пiдставi заяви Гаспаряна А.В. про неможливiсть виконувати обов’язки Ревiзора та припинення повноважень Ревiзора Товариства). Частка, якою володiє акцiонер в статутному капiталi емiтента – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала.
На посадi перебувала з 27 квiтня 2016 року р.

19.08.2019

обрано

Ревiзор

Романенко Валентин Володимирович

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 19.08.2019 року було прийняте рiшення: Обрати Ревiзором строком на 5 рокiв Романенка Валентина Володимировича (Частка, якою володiє акцiонер в статутному капiталi емiтента – 0 %.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала.
Основне мiсце роботи: мiсце роботи – ТОВ "Аврора Лекс", Головний спецiалiст з корпоративних фiнансiв;
iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: протягом останнiх п’яти рокiв працював у ТОВ «Регiон» (головний спецiалiст) та ТОВ "Астрелла Кепiтал" (головний спецiалiст)

           
           
           
 
 
           
 

 

Документы для завантаження