0%

27.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

 

 

 

Лянной Юрiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

М.П.

27.04.2016

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

01021 Київ Кловський узвiз, 7

4. Код за ЄДРПОУ

37097399

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Електронна поштова адреса

office-ochakov@wpu.com.ua

   

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2016

 

(дата)

2. Повідомлення

83 Вiдомостi НКЦПФР

29.04.2016

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.wpu.com.ua/

в мережі Інтернет

27.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2016

припинено повноваження

голова наглядової ради

KARALIA HOLDINGS LIMITED (КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД

 

99

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 27 квiтня 2016 року було прийняте рiшення: Припинити повноваження теперiшнього складу Наглядової ради 30.04.2016 року (KARALIA HOLDINGS LIMITED (КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД – голова наглядової ради). Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 99 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. На посадi перебував з 31.01.2014р.

27.04.2016

припинено повноваження

секретар наглядової ради

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНIЯ «ВIТРЯНI ПАРКИ УКРАЇНИ»

 

0.5

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 27 квiтня 2016 року було прийняте рiшення: Припинити повноваження теперiшнього складу Наглядової ради 30.04.2016 року (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНIЯ «ВIТРЯНI ПАРКИ УКРАЇНИ» – секретар наглядової ради). Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,5 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. На посадi перебував з 31.01.2014р.

27.04.2016

припинено повноваження

Ревiзор

Шулiка Олександр Юрiйович

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 27 квiтня 2016 року було прийняте рiшення: Припинити повноваження Шулiки О.Ю. на посадi Ревiзора Товариства 27.04.2016 року Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. На посадi перебував з 31.01.2014.

27.04.2016

обрано

член наглядової ради

Автомонов Олег Петрович

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 27 квiтня 2016 року було прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду на строк до проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства Автомонов Олег Петрович - представник акцiонера KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (Частка, якою володiє акцiонер в статутному капiталi емiтента – 99 %.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – 25.04.2006-18.05.2012: Консорцiум «Iндустрiальна група», головний юрист, 21.05.2012- теперiшнiй час: ТОВ «Регiон», головний юрист.

27.04.2016

обрано

член наглядової ради

Ульященко Людмила Андрiївна

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 27 квiтня 2016 року було прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду на строк до проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства Ульященко Людмила Андрiївна - представник акцiонера KARALIA HOLDINGS LIMITED/ КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД. (Частка, якою володiє акцiонер в статутному капiталi емiтента – 99 %.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – 11.08.2000- теперiшнiй час: ПАТ «Енергомашспецсталь», директор з економiчних питань

27.04.2016

обрано

член наглядової ради

Єременко Владислав Вiкторович

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 27 квiтня 2016 року було прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду на строк до проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства Єременко Владислав Вiкторович - представник групи акцiонерiв – ТОВ «УК «ВIТРОПАРКИ УКРАЇНИ», ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ УКРМАШIНВЕСТ», яке дiє вiд свого iменi в iнтересах та за рахунок пайового венчурного iнвестицiйного фонду "ВIТРЯНI ПАРКИ УКРАЇНИ" не диверсифiкованого виду закритого типу ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ УКРМАШIНВЕСТ», ПрАТ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке дiє вiд iменi, за рахунок та в iнтересах Публiчного акцiонерного товариства „Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд „М-КАПIТАЛ”). Частка, якою володiє акцiонер в статутному капiталi емiтента – 0,25 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - 28.12.2011- теперiшнiй час: ТОВ «УК Вiтропарки України», генеральний директор; 01.07.2010-23.12.2011: ЗАТ «Видобувна компанiя Укранафтобурiння», виконуючий обов’язки заступника голови правлiння-технiчного директора.

27.04.2016

обрано

Ревiзор

Гаспарян Анатолiй Володимирович

 

0

Зміст інформації:

Загальними зборами ПрАТ «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» 27 квiтня 2016 року було прийняте рiшення: Обрати Ревiзором Товариства строком на 5 рокiв Гаспаряна Анатолiя Володимировича. Частка, якою володiє акцiонер в статутному капiталi емiтента – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - 16.01.2012 – теперiшнiй час: Фiнансовий аналiтик у компанiї ТОВ «Регiон». 01.09.2008 – 13.01.2012: старший аудитор у компанiї «КПМГ»