0%

12.05.2020

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА

                                                                                                 Додаток 1

                                                                                                                              до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                              цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

                                              

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

12.05.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

 

120520

 (вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

 

Директор

 

 

 

Лянной Юрiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

04070 Київ ПАРКОВА ДОРОГА, БУДИНОК 16-А, НЕЖИТ. ПРИМIЩ. 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

37097399

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Адреса електронної пошти

office-ochakov@wpu.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.wpu.com.ua/

12.05.2020

 

(URL-адреса веб-сайту)

 

(дата)

Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

08.05.2020

обрано

голова наглядової ради

Автомонов Олег Петрович, представник акцiонера KARALIA HOLDINGS LIMITED

HE 293440

89.25000

Зміст інформації

Черговим засiданням Наглядової ради ПрАТ "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ" 08.05.2020 року було прийняте рiшення:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Автомонова Олега Петровича, представника акцiонера KARALIA HOLDINGS LIMITED / КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД, що дiє на пiдставi Протоколу рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 29.04.2020 року. Частка, якою володiють акцiонери в статутному капiталi емiтента 89.25000 %. Акцiями Товариства Автомонов Олег Петрович не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п_яти рокiв 25.04.2006-18.05.2012: Консорцiум "Iндустрiальна група", головний юрист, 21.05.2012- теперiшнiй час: ТОВ "Регiон", головний юрист.

 

Документы для завантаження