0%

11.05.2019

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

11.05.2019

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

110519

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Директор

 

 

 

Лянной Юрiй Миколайович

 

(посада)

 


(підпис)

 


(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01021, Миколаївська обл., Київ, Кловський узвiз, 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

37097399

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Адреса електронної пошти

office-ochakov@wpu.com.ua

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.wpu.com.ua/

 

11.05.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.05.2019

набуто повноважень

Директор

Лянной Юрiй Миколайович

 

0

Зміст інформації:

Згiдно протоколу Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Вiтряний парк Очакiвський» № 180-05/2019 вiд 11.05.2019р. було прийняте рiшення продовжити строк повноважень Лянного Ю.М. на посадi Директора Товариства на 1 (один) рiк до 11 травня 2020 року включно. На посадi перебував з 11.05.2018. Частка у статутному капiталi вiдсутня, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня, протягом попереднiх 5-ти рокiв обiймав посади директора ПрАТ «Вiтряний парк Очакiвський», начальника Алчевського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання», iнженера-енергетика ТОВ «Вiтряний парк Очакiвський», головного диспетчера ТОВ «Вiтряний парк Очакiвський», iнженера-енергетика ПрАТ «Вiтряний парк Очакiвський», станом на день призначення за сумiсництовом обiймає посади директора ТОВ «Вiтряний парк Березанський» (ЄДРПОУ – 36742980, вул. Радянська, 15, с. Тузли, Березанський район Миколаївської областi, 57436), директора ТОВ «Вiтряний парк Пiвденний» (ЄДРПОУ – 38297058, вул. Радянська, 15, с. Тузли, Березанський район Миколаївської областi), керiвника регiонального структурного пiдроздiлу ТОВ «УК «Вiтропарки України» (ЄДРПОУ – 37944343, вул. Олекси Тихого(Орджонiкiдзе), 2-б, м. Краматорськ Донецької областi, 84306).

Документы для завантаження