0%

03.03.2020

«Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента»

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

03.03.2020

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

030320-2

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Директор

 

 

 

Лянной Юрiй Миколайович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04070, м. Київ обл., Київ, ПАРКОВА ДОРОГА, БУДИНОК 16-А, НЕЖИТ. ПРИМIЩ. 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

37097399

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Адреса електронної пошти

office-ochakov@wpu.com.ua

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.wpu.com.ua/

 

03.03.2020

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

02.03.2020

111938.600

1851773

6.045

розмiщення протоколу на веб-сайтi для ПрАТ не передбачено законодавством

Зміст інформації:

Згiдно з протоколом позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ» вiд 02.03.2020 року було прийнято рiшення:
Схвалити Рiшення Наглядової ради Товариства, згiдно з яким Наглядовою радою прийняте рiшення та визначенi умови передачi Товариством в заставу Банку другого пускового комплексу другої черги ВЕС «Ольвiя», обладнання та переоформлення iпотеки земельної дiлянки з кадастровим номером 4825183700:02:000:2747, на якiй розташований другий пусковий комплекс другої черги ВЕС «Ольвiя», а також схвалити договiр застави, договiр про внесення змiн до Iпотечного договору та додатковий договiр до Кредитного договору 3, якi укладенi (будуть укладенi) на виконання Рiшення Наглядової ради Товариства, з урахуванням того, що загальна ринкова вартiсть майна, яке передане (буде передане) у заставу складає 111 938 600,00 гривень (сто одинадцять мiльйонiв дев’ятсот тридцять вiсiм тисяч шiстсот гривень 00 копiйок). Пiдтвердити, що укладенi на виконання Рiшення Наглядової ради Товариства правочини вважаються чинними та укладеними з моменту їх пiдписання уповноваженими представниками Товариства та Банку.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину – 111938.600 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1851773 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 6.045 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 650 000 одиниць.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1 650 000 одиниць.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1 650 000 одиниць, "проти" – 0 одиниць
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: статутом товариства не передбаченi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину.

Документы для завантаження